Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2018-08-08


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-08

Paragrafer: 296

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-10

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-03

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen

Sekreterare: Andreas Aspgren