Anslag: Överförmyndarnämnden, 2018-08-02

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-08-02

Paragrafer: §97 - §109

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-06

Datum då anslaget tas ned: 2018-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarexpeditionen

Sekreterare: Inger Fältros Lundgren