Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2018-07-10


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-07-10

Paragrafer: § 255

Datum då anslaget sätts upp: 2018-07-10

Datum då anslaget tas ned: 2018-08-02

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson