Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-06-07

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-06-07

Paragrafer: §§ 45-55

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Sofia Riström