Anslag: Överförmyndarnämnden 2018-06-07


Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-07

Paragrafer: § 85-§ 96

Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-12

Datum då anslaget tas ned: 2018-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarexpeditionen

Sekreterare: Inger Fältros Lundgren