Anslag: överförmyndarnämnden, 2018-05-09

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-09

Paragrafer: § 69 - § 84

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-16

Datum då anslaget tas ned: 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarexpeditionen

Sekreterare: Inger Fältros Lundgren