Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-09

Instans: Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-05-09

Paragrafer: §40-§44

Datum då anslaget sätts upp: 2018-05-15

Datum då anslaget tas ned: 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Sofia Riström