Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Fenix 2

Det har inkommit en ansökan om bygglov avseende nybyggnad av flerbostadshus med en byggnadsarea om 88 m2 på fastigheten Fenix 2, Stationsgatan 46.

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och aktuell mark är avsedd för uthus, garage eller dylik mindre gårdsbyggnad. Planerad byggnad avviker från detaljplanen gällande maximalt tillåten byggnadsarea med 8 m2. Byggnaden avses även placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter och till viss del på mark som inte får bebyggas.

Bygglovshandlingar till ärendet finns tillgängliga i Kundceter, Stadshuset, Rådstugatan 11 i Luleå. För ytterligare information om ansökan ring 0920-45 30 00.

Synpunkter på ärende ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade till miljö- och byggnadsförvaltningen senastonsdag den 25 april 2018. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L 2017-1101 och skickas till: Luleå kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 971 85 Luleå eller via e-post miljobyggnadsforvaltningen@lulea.se