Anslag: Överförmyndarnämnden, 2018-04-05

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-05

Paragrafer: § 38- § 68

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-05-07

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarexpeditionen

Sekreterare: Inger Fältros Lundgren