Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2018-04-11


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-04-11

Paragrafer: §104--§124

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, kansliet

Sekreterare: Ann-Christine Halmetkangas