Anslag: Barn- och utbildningsnämnden, 2018-02-22


Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-22

Paragrafer: §16-§28

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Anna Nilsson

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-02-22