Anslag: Överförmyndarnämnden, 2018-03-01


Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-03-01

Paragrafer: §31 - §37

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-07

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarexpeditionen

Sekreterare: Inger Fältros Lundgren