Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-03-01

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-03-01

Paragrafer: §12-§20

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-06

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Anna Nilsson