Anslag: Socialnämnd 2018-02-23


Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-23

Paragrafer: § 24--51

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-05

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-27

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson