Anslag: Budgetberedningen


Instans: Budgetberedningen


Sammanträdesdatum: 2018-03-02


Paragrafer: §1-§2


Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-07


Datum då anslaget tas ned: 2018-03-29


Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningens kansli


Sekreterare: Gunilla Lundin