Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2018-03-02


Instans: Socialnämndens enskilda utskott - extra sammanträde

Sammanträdesdatum: 2018-03-02

Paragrafer: § 65

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-02

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Ann-Christine Halmetkangas