Anslag:

Socialnämndens enskilda utskott, 2018-02-28


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-28

Paragrafer: § 53--§ 64

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-02

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Ann-Christine Halmetkangas