Anslag: Stadsbyggnadsnämnden 2018-02-22


Instans: Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-22

Paragrafer: § 28 - § 47

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-28

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-22

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare: Cathrin Fägnell

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 2018-02-22