Anslag: Räddnings- och beredskaputskottet 2018-02-21

Instans: Räddnings- och beredskaputskottet

Sammanträdesdatum: 2018-02-21

Paragrafer: §9-§15

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-02

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-24

Förvaringsplats för protokollet: Räddningstjänsten

Sekreterare: Elisabeth Bergman