Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-26

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-26

Paragrafer: § 45-§ 65

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-27

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-23

Förvaringsplats för protokollet: Kanslikontoret

Sekreterare: Sofia Riström