Anslag: Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-01


Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-01

Paragrafer: §1-§15

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-06

Datum då anslagets tas ned: 2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Anna Nilsson