Anslag: Kulturnämnden 2018-01-24

Instans: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-01-24

Paragrafer: §1-§11

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-07

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet: Kulturförvaltningen

Sekreterare: Christin Karlsson

Protokoll kulturnämnden 2018-01-24