Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-15


Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott


Sammanträdesdatum: 2018-01-15


Paragrafer: §1-§14


Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-18


Datum då anslaget tas ned: 2018-02-09


Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningens kansli


Sekreterare: Elisabeth Qvarnström