Anslag: Kulturnämnd 2017-12-14


Instans: Kulturnämnd

Sammanträdesdatum: 2017-12-14

Paragrafer: §§ 93-103

Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-10

Datum då anslaget tas ned: 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet : Kulturförvaltningen, Kulturens hus

Sekreterare: Christin Karlsson

Kulturnämndens protokoll 2017-12-14