Stipendier för föredömligt arbete med barn och elever

För att uppmärksamma personal i Luleå kommuns förskolor/skolor som arbetar på ett föredömligt sätt delar barn- och utbildningsförvaltningen ut två stipendier på 10 000 kr.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar efter ledordet - Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden. Skolan i Luleå ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande och på det sättet bidra till en livslång lust att lära.

Stipendier

För att uppmärksamma personal i Luleå kommuns förskolor och skolor som enskilt eller i arbetslag arbetar på ett föredömligt sätt för att barn och elever ska nå kunskapsmålen delar barn- och utbildningsförvaltningen ut två stipendier på 10 000 kr.

Ett internt stipendium där medarbetare kan nominera sina kollegor eller ett arbetslag samt ett externt stipendium då medborgare har möjlighet att nominera en lärare/annan personal eller skola. Stipendierna delas ut i maj av barn- och utbildningsnämnden.

Nominera den som jobbar på ett föredömligt sätt med barn och elever

I och med denna utmärkelse har vi möjlighet att lyfta och premiera det värdefulla arbetet som görs för barn och elever. Nominera den du tycker jobbar på ett föredömligt sätt med barn och elever.

Nomineringsperiod 1-30 mars

Formulär för nominering

Tidigare stipendiater

Stipendiater 2023

Fredrik Johansson, lärare 4-9, Björkskataskolan

Fredrik ger alla elever samma möjligheter i klassrummet. Han har tydlig struktur och det är alltid arbetsro i klassrummet. Han har tydliga mål för varje lektion o går igenom på slutet av lektionen och knyter ihop arbetet. Fredriks sätt att fånga alla elevers intresse med sin kunskap o sitt sätt att berätta gör att eleverna lättare kommer ihåg det som han pratat om. Eftersom han anpassar prov och ger elever möjlighet till muntligt vid behov får eleverna likvärdiga förutsättningar. Alla elever har chans att lyckas i Fredriks klassrum.

Karin Fredriksson, lärare Studion, Luleå Gymnasieby

Karin ser till individerna, sätter alltid eleverna i centrum och gör ett gott arbete i Studion. Hon fungerar som ett extra stöd till de elever som behöver detta, såväl under som utanför lektionstid och samverkar aktivt med undervisande lärare för att se till att eleverna arbetar mot läroplanens mål. För elever som behöver nära personlig kontakt med en lärare för att utföra arbetet kan Karin tillhandahålla ett stöd som är svårt att tillhandahålla i klassrummen.

Stipendiater 2022

Ulrika Almqvist, förskollärare, Sundets förskola

Genom sitt stora engagemang och entusiasmerande förhållningssätt får Ulrika såväl barn som kollegor att känna sig betydelsefulla och motiverade att söka efter ny kunskap enligt kunskapsmålen. Hennes inkluderande förhållningssätt och stora drivkraft skapar en lust och nyfikenhet hos barnen/kollegorna att prova på nya saker och stärker barnens/kollegors självkänsla. Ulrika har utvecklat arbetslagens arbetsverktyg som bidrar till att nå målen och arbeta efter dessa. Hon håller sig uppdaterad med ny forskning/litteratur som hon sprider till sina medarbetare. Ulrika har tagit initiativ till att skapa lärmiljöer där det digitala interagerar med utforskande, lek, estetik och rörelse med fokus på likvärdighet.

Personalen, Ängskolan

På Ängskolan finns en otrolig personal. Personalen imponerar på så sätt att de är mänskliga, sympatiska, empatiska och varma med barnen på skolan. Alla behandlar varje barn med ömsesidig respekt och omtanke.
All personal på skolan är väldigt rättvis, rolig, utmanande på ett bra och växande sätt. De är förstående och tar verkligen fram de bästa av sidor hos eleverna. Ängskolan imponerar så mycket med deras fantastiska engagemang för sina elever.

Stipendiater 2021

Personalen, Munkebergs förskola

Personalen på Munkebergs förskola skapar trygghet, roligt lärande, kompisskap och glädje. De har visioner, drömmar och lever på hopp. De kan skapa så pass trygga grupper att det sällan uppstår konflikter utan vänligheten smittar och även den tuffaste ungen blir en i gänget. Allt tack vare den inkluderande, kunskapsfyllda, positiva, observanta och trygghetsskapande personalen.

Alla är välkomna, behandlade med vänlighet, respekt och positiv anda. Det är ett könsneutralt lekande som ger utrymme till helt oanade lekar. Barnen ses som individer och de lyfts alla upp av de vuxna. Svårigheter ses som styrkor och annorlunda välkomnas och smälter in utan problem.

Personalen, Råneskolans fritidshem

Personalen på Råneskolans fritidshem arbetar alltid för att utveckla eleverna och öka deras kunskaper. De ser alla elever och arbetar alltid efter deras förutsättningar på ett positivt sätt. Tillsammans kompletterar personalen varandra på ett unikt sätt. De tar tillvara på miljön både på skolan och utanför skolan genom att arbeta med naturen omkring sig. På ett likvärdigt sätt blir alla elever sedda och hörda. Allas olikheter tas tillvara och det finns en vilja att alla ska känna sig välkomna och älskade för just den de är. Eleverna inkluderas alltid i planeringen av aktiviteter för att lärandet ska bli så likvärdigt som möjligt.

Kristoffer Nordekvist, förstelärare samt undervisar i kemi, Luleå Gymnasieskola

Kristoffer vill verkligen att eleverna ska lära sig och tänka själva så mycket som möjligt. Kristoffer bryr sig genuint om att eleverna lär sig av honom och hans lektioner. Oavsett bakgrund förklarar han noga områdets grunder för eleverna. Kristoffer gör lärandet roligt i mer än bara hans egna ämnen. Han ser varje elev, som är där för att lära sig. Han ger dessutom extra hjälp för dem som har varit sjuka men också för dem som behöver extra hjälp i hans kurser. Han har god kommunikation med andra lärare.

Logotyp arbetsgivarvarumärke - Du spelar roll

Logotyp arbetsgivarvarumärke - Du spelar roll