Luleå kommun logo

Skola och förskola

Här hittar du aktuell information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset. Det övergripande målet för kommunens arbete är att skydda riskgrupper samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Här hittar du aktuell information om det som gäller för skola och förskolor.

Uppdaterad information 2020-05-08 klockan 12.00

Skolan är samhällsviktig verksamhet

Förskola och skola är samhällsviktig verksamhet och kommunens uppdrag är att säkerställa att verksamheten kan pågå så långt det är möjligt.

Det är viktigt att vara medveten om att vi befinner oss i en mycket speciell situation och verksamheten kan snabbt behöva förändras.

Skolverkets frågor och svar om skolan.länk till annan webbplats

Är ditt barn sjukt - stanna hemma  

Du som vårdnadshavare behöver tänka precis som du alltid gör gällande ditt barn. Är ditt barn sjukt eller riskerar att smitta andra är barnet hemma. Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. Det kan även ge symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. De flesta blir lindrigt sjuka.

Rekommendationen är att barn som uppvisar symptom, även lindriga, stannar hemma. Detta med hänsyn till personer som tillhör riskgrupper och för att minimera smittspridningen. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet återgår till förskola/skola.

Det är viktigt att man som vårdnadshavare och individ tar ett ansvar för att förhindra smittspridningen. Uppmuntra barnen att ha en god handhygien och undvik kontakt med personer i riskgrupper. 

Vad gäller för elever som är i riskgrupper?

Ibland kan eleven vilja ansöka om ledighet vid vissa tillfällen på grund av sitt hälsotillstånd. Det är rektorn som avgör om det finns skäl för att bevilja ledighet.

Vid sjukdom, hur länge ska barnet/eleven vara hemma?

Barnet/eleven ska vara symptomfri i två dagar innan de kommer tillbaka till förskolan/skolan. 

Aktuell information

Förskolan

Uppdatering 2020-05-06

15-timmars barn åter till förskolan

Med anledning av coronaviruset, där råden är att stanna hemma med även lindriga symptom, ökade frånvaron bland förskolans personal. Därför togs ett tillfälligt beslut att barn med placering motsvarande 15 timmar per vecka inte skulle komma till förskolan.

Nu har bemanningsläget stabiliserat sig och 15-timmars barnen kan om vårdnadshavaren vill återgå till förskolan från och med 18 maj. Det är särskilt angeläget att de 15-timmars barn som är blivande förskoleklassbarn ges möjlighet att komma tillbaka till förskolan.

Bemanningsläget kommer att vara ansträngt en tid framöver och därför vädjar förskolan till de vårdnadshavare som inte har blivande förskolklassbarn att överväga om de kan hålla barnen fortsatt hemma en tid.

Det nya beslutet om att inte längre begränsa erbjudande av förskola för 15-timmars placerade barn gäller från och med den 18 maj. Då upphör även det tidigare beslutet om avgiftsfrihet eftersom verksamheten är öppen igen för den berörda gruppen.

Berörda vårdnadshavare kommer att få information från sin förskola under kommande vecka.

Mötesplatsen för barn och föräldrar flyttar utomhus

Mötesplatsen för barn och föräldrar stängde den 16 mars för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Tisdag 5 maj öppnar verksamheten igen men denna gång utomhus.

Verksamheten kommer finnas på utvalda lekplatser i bostadsområdena Örnäset, Hertsön, Notviken, Porsön och Gultzaudden. Målgruppen är som tidigare hemmavarande föräldrar och barn men riktar sig nu även specifikt till barn som har 15-timmars placeringar. Mer om Mötesplatsen och adresser samt tider för uteverksamheten

Mötesplatsen är en öppen förskoleverksamhet för daglediga vårdnadshavare och deras barn i förskoleåldern.

När kan en förskola eller skola stängas?

Om en enskild skola, förskola eller fritidshem ska stängas ned ska det grunda sig på att:

 • en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 • skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • regeringen beslutar det.

Grundskolan

Riksdagen har tagt ett beslut om en lagändring som möjliggör en tillfällig nedstängning av förskolor och grundskolor vid extraordinära händelser. Grundskolan förbereder sig nu på att, om det skulle behövas, ställa om delar av sin verksamhet till skola-hemma, distansundervisning.

Mer information - Grundskolan förbereder siglänk till annan webbplats

Om inget annat meddelas fortgår verksamheten som vanligt. Vid en eventuell stängning av skolor meddelas elever och vårdnadshavare av rektor samt via skolappen och i lärplattformen.

Eftersom det är en hög belastning i skolans app kommer inte notifieringen direkt. Vårdnadshavare rekommenderas att ta som vana att titta i appen efter ny information under eftermiddagar.

Förberedelser i grundskolan

För att veta hur förutsättningarna ser ut för att kunna genomföra distansundervisning har det skickats ut en förfrågan till vårdnadshavare för elever i årskurs 4 – 9. Syftet är att se om det finns digitala enheter och internetuppkoppling i hemmet för de elever som inte har en skoldator.

Resultatet kommer endast att användas av rektor i planeringssyfte.

Mer information - har du dator hemma?länk till annan webbplats

Skolavslutningarna i grundskolorna/grundsärskolan anpassas

Spridningen av coronaviruset påverkar möjligheterna att ha en traditionell skolavslutning. Skolan i Luleå följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än 50 personer.

Skolorna planerar för alternativ till den traditionella skolavslutningen där stora samlingar undviks. Eleverna och skolans personal avgör tillsammans en lämplig form för skolavslutning där hänsyn tas till rådande situation.

Skolavslutning 2020 sker utan närvaro av vårdnadshavare och andra externa besökare.

När kan en förskola eller skola stängas?

Om en enskild skola, förskola eller fritidshem ska stängas ned ska det grunda sig på att:

 • en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 • skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • regeringen beslutar det.

Förtydligande: Allmänna sammankomster - 50 personer

Regeringen har förbjudit alla allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Förbudet gäller inte skolor eftersom skolans verksamheter har möjlighet att dela in sig i begränsande grupper. Skolverksamheten fortsätter som planerat men anpassar den efter Folkhälsomyndighetens råd, vilka är:

 • Utvidga avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever.
 • Minimera aktiviteter som samlar många personer.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus.

Vårens nationella prov ställs in

Med anledning av den senaste tidens utveckling när det gäller covid-19 har Skolverket beslutat att vårens resterande nationella prov ställs in. Beslutet omfattar grundskolan och gymnasieskolan. Läs mer i nyheten på vartlulea.selänk till annan webbplats

Gymnasieskolan

Beslut angående studentfirande 2020

Med anledning av det rådande läget, med risk för smittspridning av coronaviruset, kommer studentexamen 2020 att få en annan utformning än vad som är brukligt. Följande ramar för studentexamen gäller för Luleå gymnasieskola.

Ramar för studentexamen 2020

 • Studentexamen sker klassvis och gärna utomhus, utspritt över flera dagar.
 • Samplanering av tider och lokaler för examen sker i gymnasiebyns ledningsgrupp och riskbedömning görs.
 • Utspring är möjligt men antal anhöriga/student begränsas till två personer/student.
 • Social distansering hålls inne och ute. Anhöriga samlas på anvisade platser för varje anhöriggrupp.

Med ovanstående som utgångspunkt beslutar rektor i samråd med elever och personal hur studentexamen i detalj ska utformas. Vilka tider som gäller för varje klass får eleverna inom kort.

Gymnasiesärskolan ordnar studentfirande för sina avgångselever inom ovanstående ramar.

Skola hemma = distansundervisning gäller för Luleå gymnasieskola

Gymnasiekolan är stängd för undervisning. Detta med anledning av regeringens rekommendation av att minska smittspridningen av Covid-19. Eleverna ska göra sitt skolarbete hemifrån med start torsdagen 19 mars. Eleverna följer sitt ordinarie schema men på distans.

Detaljerad information om hur lektionerna ska ske kommer att finnas i Teams.

Vanliga regler gäller för närvaro. Är eleven sjuk ska eleven frånvaroanmälas. Närvaro förs, baserat på vilka elever som kopplar upp sig till mötet, från och med torsdagen 19 mars.

Gymnasiesärskolans verksamhet pågår tillsvidare som vanligt.

För de elever som inte har internetuppkoppling i hemmet eller behöver tillgång till tekniksupport finns Gymnasiebiblioteket öppet.

För elever som har Åtgärdsprogram eller på annat sätt har behov av särskilt stöd har möjlighet att få stöd vid skolan. Kontakta skolan vid frågor.

Elevhälsan, studie- och yrkesvägledare, studiopersonal och skolhandläggare finns på plats som vanligt och har man behov att träffa dem går det bra att höra av sig - elever gör det helst via Teams genom att ringa eller chatta med dem.

Ingen skollunch serveras för Gymnasieelever.

Vid frågor och funderingar
Vid frågor och funderingar gällande utbildningen, kontakta din mentor eller rektor.

Vårens nationella prov ställs in

Med anledning av den senaste tidens utveckling när det gäller covid-19 har Skolverket beslutat att vårens resterande nationella prov ställs in. Beslutet omfattar grundskolan och gymnasieskolan. Läs mer i nyheten på vartlulea.selänk till annan webbplats

Skolskjuts

De elever som åker buss och taxi ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Man ska stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ögon, näsa och mun samt alltid tvätta händerna efter resa.

Kollektivtrafik omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det för närvarande fortfarande är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att friska elever kan åka till skolan.

Besök webbsidorna från de företag som sköter buss och taxi för att se om de har särskilda rutiner för att minska smittspridningen.

Barnomsorg om skola eller förskola stänger

Om det fattas beslut om att stänga skola, förskola och/eller fritidshem ska vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn i åldrarna 1 till 13 år.

Barnomsorg ska även erbjudas till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Vem ansvarar för att ordna barnomsorg?

Om huvudmannen (kommun eller fristående) beslutar att stänga skolverksamhet så är det huvudmannen som ansvarar för att ordna barnomsorg.

Om regeringen beslutar att stänga skolverksamhet så är det hemkommunen som ansvarar för att ordna barnomsorg.

Vem får barnomsorg?

För att du som vårdnadshavare ska erbjudas barnomsorg krävs att din arbetsgivare eller uppdragsgivare bedömer att din arbetsinsats är nödvändig för att den samhällsviktiga verksamheten ska fungera.

Samhällsviktig verksamhet kan sammanfattas på följande sätt:

 • om verksamheten inte fungerar kan det ensamt eller tillsammans med andra störningar leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället, eller
 • verksamheten behövs för att hantera en redan inträffad kris i samhället.

Till samhällsviktig verksamhet räknas även de stödfunktioner som behövs för att verksamheten ska kunna fungera.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka sektorer och yrken som utgör samhällsviktig verksamhet länk till annan webbplats(msb.se)

Kommunen kan komma att begära ett intyg från din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Bara rätt om du inte kan ordna omsorg på annat sätt

Du har bara rätt till barnomsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Om den andra vårdnadshavaren är förhindrad att ta hand om barnet, t.ex. på grund av sjukdom, eller om vårdnadshavarna inte bor tillsammans, kan dock behov av omsorg finnas.

Inventering av behov av barnomsorg

För att kunna planera en bra verksamhet har Luleå kommun genomfört en inventering av vilket behov som finns.

Vårdnadshavarna har fått anmäla sitt behov av barnomsorg via kommunens e-tjänst. Anmälningstiden har gått ut och en uppföljning visar att det är närmare 1 700 barn i Luleå kommun som skulle behöva barnomsorg vid en eventuell skolstängning.

Har man som vårdnadshavare missat att göra en anmälan finns det möjlighet att anmäla på nytt om det skulle bli ett beslut om stängning. Information kommer då via skolappen.

Information in other languages

Engelska - English

School and preschool

The Public Health Agency has declared a high risk level of local spread of the virus in Sweden. However, their recommendations for schools and preschools remain unchanged, children and pupils that are free of symptoms are expected to attend preschool and school.

Everyone with symptoms of respiratory infection, including mild symptoms, are urged to forgo social contacts that risk spreading infection. In case of symptoms, the child/pupil should stay at home.

Senast publicerad: 2020-05-08Senast uppdaterad: 2020-05-08