Byggnadsvård Jordbrogränd 26 juni-21 juli

Trekammarstugan på Jordbrogränd, med nr 165-167, restaureras i ett projekt som löper 2016-2018. Syftet är att åtgärda timmerstommen och återställa byggnadens konstruktion. Allmänheten är välkomna att ta del av hantverkarnas arbete under projektets gång.

Projektet kommer under 2017 att pågå 26 juni – 21 juli.

Hantverkarna kommer att vara på plats vardagar kl. 11-15.

Tisdagar kl. 14 visningar av pågående arbeten och info om projektet (27/6, 4, 11 och 18/7)

Om restaureringen på Jordbrogränd:
Två av kamrarna är i stugägarföreningens ägo och kommer efter avslutat projekt säljas. Intäkterna kommer att öronmärkas för nya byggnadsvårdsprojekt i kyrkstaden. Arbetet sker enligt byggnadsvårdens grundprinciper. Originaldelar i
form av timmer, panel, lister och foder bevaras så långt det är möjligt.
Hantverkarna använder samma metoder och material som när huset en
gång byggdes. På så sätt bevaras det kulturhistoriska värdet och hantverkskunskapen
lever vidare.

Inom världsarvsområdet finns 520 kulturhistoriskt värdefulla och skyddade
byggnader. Många av dem är kyrkstugor. Av kyrkstugorna finns fyra
som är i akuta behov av åtgärder. Jordbrogrändstugan är en av dem.

Nederluleå kyrkstugeägareförening driver projektet med bidrag från Länsstyrelsen i
Norrbotten och i samarbete med Nederluleå församling och Luleå kommun.