Aktuellt 2018

Här presenteras aktuella projekt och händelser riktade till dig som är ägare, förvaltare eller på annat sätt intressent i världsarvet.  

Arkeologiska grävningar v. 37-38

Den arkeologiska utredningen inom Trafikverkets projekt (se denna sida nedan) startar
10 september 2018 och beräknas pågå i två veckor. 

Arkeologerna från Norrbottens museum förväntar sig finna fragment av planglas, kritpipor, tegel, fajans, porslin, spik samt ben. Fynd som tas in hamnar i Norrbottens museums föremålsarkiv.

Under perioden kan trafikstörningar förekomma på berörda vägar.

Väg 590/968, Gammelstads kyrkstad, kulturrestaurering

Det finns idag problem med avvattning och snöröjning av väg 590, Gamla Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen, vilket påverkar kyrkstadens bebyggelse och tomter intill vägen.

Projektet sker i samarbete med Luleå kommun och Trafikverket som projekterar för åtgärder på ovanstående vägar samt två kommunala vägar; Framlämningsvägen på sträckan Gamla Bodenvägen-Jordbrogränd, samt Lulevägen på sträckan Sockenvägen-Häradsvägen.

Syftet med projektet är att förbättra avvattning och öka tryggheten för fotgängare i området genom åtgärder som ska minska genomfartstrafiken och dämpa hastigheten.

Byggstart preliminärt under 2019.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

 

Byggnadsvårdsprojektet på Jordbrogränd stugor nr 165-167

Varje sommar sedan 2016 återupptas arbetet med trekammarstugan på Jordbrogränd. Kyrkstugan som var i mycket dåligt skick genomgår en grundläggande restaurering. Allt rötskadat timmer ersätts med friskt virke, knutkedjor repareras och hela timringen rätas upp.

I år ska förutom timringsarbetet även tak, ytterpaneler samt invändigt tak och golv komma på plats. Pågående arbete visas i samband med Hägnans byggnadsvårdsdag den 26 maj samt Persmäss lördagen den 30 juni.

Projektägare: Nederluleå kyrkstugeägareförening i samarbete med Nederluleå församling och Kulturförvaltningen, Luleå kommun. Finansiär: Länsstyrelsen i Norrbotten.

För mer information kontakta världsarvssamordnaren.   

 

Intervjuer med kyrkstugeägare

Världsarvssamordnaren har anlitat en oberoende utredare för en intervjuundersökning. Ambitionen är att med hjälp av utredningen bland annat att försöka hitta goda kommunikationsvägar mellan parter i Gammelstad kyrkstad. Likaså att hitta bra
verktyg som gör det möjligt att klara underhåll och annat som på olika sätt krävs när det gäller kyrkstugorna. Inte minst efter att UNESCO 1996 upptog kyrkstaden på sin lista över världsarv har ju situationen på olika sätt förändrats. Och det gäller för alla inblandande parter, inte minst för den enskilda stugägaren.

Utredaren kommer kontakta ett urval kyrkstugeägare under mars och april månad 2018 och söka svar på olika frågor som rör kyrkstugeägandet. Till exempel hur dialogen med de olika parterna fungerar och vad som kan förbättras. De erfarenheter som Du kyrkstugeägare har i sammanhanget är ovärderliga när det gäller att identifiera möjligheter och svårigheter.
Målet är att göra saker bättre, enklare. Du som berörs har fått ett brev hem till dig.

Projektet är avslutat.

För mer information kontakta världsarvssamordnaren.