Luleå kommun logo

Företagssupporten covid-19

Coronaviruset (covid-19) påverkar samhället och näringslivet i stor utsträckning. En av konsekvenserna är att många företag och entreprenörer drabbas hårt ekonomiskt. Företagssupporten är en kanal där du som företagare kan ställa frågor om vilka möjligheter det finns att ta del av de insatser och stöd som finns tillgängliga. Här kan du få vägledning i hur du hittar information och hur du går till väga för att exempelvis söka anstånd med skatter och avgifter.

Nedan hittar du kontaktformulär, frågor och svar (FAQ) samt länkar till flertalet myndigheter och instanser som ansvarar för information och tillämpning av stödinsatser.

Kontakta företagssupporten

Skicka dina frågor, utmaningar och förslag nedan för att få kontakt med oss och få svar på dina frågor. Tillsammans med dig skapar vi innehållet. Fyll i ditt telefonnummer så blir du kontaktad av oss.

Företagssupporten är öppen 8-17 måndag till fredag och vi har ambitionen att återkoppla eller kontakta dig så snart som möjligt. Du kan dock lämna ett meddelande till Företagssupporten när som helst på dygnet. Vi har tystnadsplikt och behandlar dina uppgifter konfidentiellt

Frågor och svar

Hur kan jag få hjälp med likvida medel?

Lånegaranti för drabbade små och medelstora företag inrättas

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag förslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras.

Läs mer om lånegaranti på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Företagslån hos Almi

Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Läs mer hos Almi länk till annan webbplats

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är banken som avgör villkoret för lånet och vilka företag som får lånet beviljat. Kontakta din lokal bank för vidare hantering.

Läs mer hos Riksbankenlänk till annan webbplats

Behöver du finansiering till ditt företag?

Vi har samlat offentliga finansieringsstöd och information om vad som är bra att tänka på när du söker finansiering på sidan Söka finansiering.

Till sidan Söka finansieringlänk till annan webbplats

Hur hanteras sjuklönekostnader?

Staten tar hela sjuklönekostnaden

Regeringen har föreslagit att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Du som är egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Karensavdraget slopas tillfälligt

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget. Det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. När beslutet är fattat innebär det att du kommer kunna ansöka om ersättningen i efterhand hos Försäkringskassan.

Det går i dagsläget inte att ansöka om karensersättning. Detta beror på att de lagändringar som krävs för att Försäkringskassan ska kunna administrera tillfälligt slopat karensavdrag ännu inte är genomförda. Frågan bereds just nu av regering och riksdag.

När formella beslut är fattade och lagändring beslutad kommer Försäkringskassan skyndsamt att handlägga alla ärenden som kommer in.

Krav på läkarintyg tas bort

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Det ska gälla från och med 13 mars 2020.

Mer information vid nya regler finns hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats

Om du blir sjuk (enskild firma och handelsbolag)länk till annan webbplats

När en anställd blir sjuklänk till annan webbplats

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är, eller kan vara, smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Läs mer hos Försäkringskassan (för dig med aktiebolag)länk till annan webbplats

Läs mer hos Försäkringskassan (för dig med enskild firma)länk till annan webbplats

Kan jag minska anställdas arbetstid?

Korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet från och med 7 april 2020. Det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020.

Läs mer på om korttidsarbete hos Tillväxtverketlänk till annan webbplats

Jag har inte sysselsättning till min personal, kan jag säga upp eller permittera personal?

Mer information om att säga upp personal

Arbetsförmedlingen har information till dig som är arbetsgivare och som måste säga upp eller permittera personal på grund av coronaviruset och covid-19.

Säga upp personal eller permittera med anledning av coronaviruset hos Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

Här hittar du samlad information på verksamt.se om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personallänk till annan webbplats

Uppsägning på grund av arbetsbristlänk till annan webbplats

Vad gäller för arbetsgivaravgifter?

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Läs mer om sänkta arbetsgivaravgifter på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Kan man skjuta upp skatte- och momsinbetalningar?

Anstånd med skatteinbetalning utvidgas

Regeringen har föreslagit att utvidga det tidigare förslaget om anstånd med skatt så även du som redovisar din moms årsvis ska omfattas av anstånd med skatteinbetalningar. Förslaget gäller moms som ska redovisas från och med den 27 december 2019 till den 17 januari.

Läs mer om anstånd med skatteinbetalning på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt för 2019

För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av corona och covid-19 har regeringen förslagit att ändra reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster.

Läs mer om möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Få möjlighet att betala din skatt senare om du har betalningssvårigheter

Med anledning av coronaviruset har regeringen föreslagit nya regler för att du som företagare ska kunna få betala din skatt senare, du får då så kallat anstånd. Anståndet kan omfatta arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och mervärdesskatt som redovisas kvartals- och månadsvis. Du ska kunna få anstånd upp till ett år. De nya reglerna föreslås börja gälla från den 7 april 2020.

I väntan på att beslut fattas om de nya reglerna kan du ansöka om anstånd enligt befintliga anståndsbestämmelser. Förutsättningarna för detta kan du läsa mer om på Skatteverkets webbplats.

Läs om vilka nuvarande regler som gäller för anstånd hos Skatteverket länk till annan webbplats

Vilka hjälpmedel och stöd finns för mina lokalkostnader?

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Kontakta din hyresvärd!

Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.

Läs mer om tillfällig rabatt för hyreskostnader på Regerings webbplatslänk till annan webbplats

Hur bedömer jag om mitt företag bedriver samhällsviktig verksamhet och om min personal har rätt till barnomsorg vid skolstängning?

Om det fattas beslut om att stänga skola, förskola och/eller fritidshem ska vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn i åldrarna 1 till 13 år.

Vad ska jag som arbetsgivare göra vid eventuell skolstängning?

 • Bedöma om företaget/organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet. Se mer information under "Vad är samhällsviktig verksamhet".
 • Ta ställning till vilka arbetstagare tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet.
 • Meddela aktuell arbetstagare/vårdnadshavare att denna behövs för att bedriva prioriterad verksamhet.
 • Om kommunen eller en fristående skolverksamhet begär att vårdnadshavaren ska kunna styrka sitt behov av barnomsorg, ska arbetsgivaren skriva ett intyg till arbetstagaren. Intyg ska bara utfärdas om det efterfrågas av skolhuvudman.
  OBS! Intyget ska inte innehålla beskrivningar av arbetsuppgifter eller kompetenser då detta kan utgöra en informationssäkerhetsrisk.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Samhällsviktig verksamhet kan sammanfattas på följande sätt:

 • om verksamheten inte fungerar kan det ensamt eller tillsammans med andra störningar leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället, eller
 • verksamheten behövs för att hantera en redan inträffad kris i samhället.

Till samhällsviktig verksamhet räknas även de stödfunktioner som behövs för att verksamheten ska kunna fungera.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka sektorer och yrken som utgör samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats.

MSB har även ett stöd för att hjälpa arbetsgivare att bedöma om hela eller delar av en verksamhet är samhällsviktig och för att identifiera vilken personal som behövslänk till annan webbplats.

För att vårdnadshavare ska erbjudas barnomsorg krävs att arbetsgivaren bedömer att arbetstagarens arbetsinsats är nödvändig för att den samhällsviktiga verksamheten ska fungera.

I bedömningen ska arbetsgivaren ta hänsyn till:

 • hur personalberoende den berörda verksamheten är,
 • om arbetstagaren har en nyckelroll eller nyckelkompetens.

För att det här ska fungera är det viktigt att MSB:s föreskrift med tillhörande allmänna råd tillämpas på ett ansvarsfullt och tillitsfullt sätt.

Mer information

Vid frågor finns mer information och kontaktuppgifter på MSB:slänk till annan webbplats webbplatslänk till annan webbplats.

Telefon MSB: 0771-240 240

Vad gör Luleå kommun för att stötta näringslivet?

 • Inrättar företagssupporten samordnad med Luleå Business Region.
 • Kommunens anställda får ett presentkort på 300 kronor.
 • Snabbare utbetalning till kommunens leverantörer, vilket innebär 15 dagar istället för nuvarande 30 dagar.
 • Kommunens arrangemang och konferenser kommer i första hand ombokas istället för att avbokas.
 • Uteserveringar kan öppnas tidigare än 1 maj 2020.
 • Icke-verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden skjuts upp.
 • E-tjänst skapas för att underlätta åtkomsten till kommunens direktupphandlingarlänk till annan webbplats
 • Underlättar för företag i kommande upphandlingar genom lägre årsomsättnings- och ratingkrav.


Ledarskapsstöd till företag

Via Företagssupporten erbjuds nu i samverkan med framtidsbanken en kostnadsfritt individuellt chefsstöd vid tre samtal och/eller en halv dags teamdebrief för ledningsgrupp. Insatsen vänder sig till små och medelstora företag som geografiskt har sin verksamhet i Luleå kommun och vars verksamhet påverkas negativt i Coronakrisen. Syftet är ge ett stöd som underlättar för att ett effektivt och hållbart ledarskap ska kunna utövas. Det i sin tur, bidrar till lugn i den akuta situationen samt hjälper företagen att se och planera framåt för att stå redo när det vänder. Insatsen med ledarskapsstöd ger chefer och ledningsgrupper hjälp att hantera de mellanmänskliga aspekterna i arbetet, både hos sig själva och för sina medarbetare.

Uppdragen genomförs av erfarna konsulter från Ericson & Hjelte AB. De är samtliga beteendevetare med lång erfarenhet av att coacha och stötta chefer. Respektive tjänst kan nyttjas vid ett tillfälle per företag så länge projektmedel finns tillgängliga.

Chefstöd

 • 3 samtal á 1-1,5 timme
 • Digitalt eller om lämpligt fysisk träff i centrala Luleå
 • Coaching med fokus på hantering av den aktuella situation du som chef står mitt i
 • Stöd i att bygga trygghet i orostider:
  • vad du som chef kan göra för att hantera olika reaktioner på arbetsplatsen
  • hur du skapar möjligheter när ni inte kan fortsätta som vanligt
  • hur du upprätthåller effektivitet och produktivitet

Teamdebrief till Ledningsgruppen

 • Inledande möte med VD/chef för information och anpassning av innehåll (1,5 tim)
 • Halv dags strukturerad reflektionsträff för en ledningsgrupp (4 tim)
 • Avstämning efter uppdrag med VD/chef (1 tim)
 • Fokus på nuläge och hur gruppen jobbat under Coronakrisen, identifiera styrkor och lärdomar, samt hur ni ska fortsätta framåt
 • Gemensam reflektion om hur ni i ledningsgruppen mår i rådande situation
 • Teori om hur hjärnan fungerar och användbara verktyg som hjälper er ledare att agera för att skapa lugn i en orolig tid i syfte att upprätthålla produktivitet och ta hand om era medarbetare

IntresseanmälanVi är intresserade av:
Vi är intresserade av:


Aktuellt


Länkar till mer information hos andra myndigheter/aktörer

 • Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.
 • Organisationen Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har samlat artiklar om hur Coronaviruset påverkar svenska småföretagare.
 • Organisationen Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlade information till dig som företagare.
 • Livsmedelsverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sida med frågor och svar till konsumenter och livsmedelsföretag.
 • Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sida om Coronavirus och arbetsmiljö.
 • Lulebolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster angående hyror.
 • Bli leverantör och lämna anbud till Luleå kommun.

Näringslivets samverkansråd

Vi finns till för dig, tillsammans med flera av näringslivets olika intresseorganisationer vill vi bidra med kompetens för att försöka besvara dina frågor.

Luleå kommun och Luleå Business Region uppdaterar och utvecklar företagssupporten löpande med expertkunskap från näringslivsrepresentanter i det nybildade Näringslivsrådet. Vi följer kontinuerligt de besked och beslut som regeringen

Luleå Näringsliv Holding

Senast publicerad: 2021-01-11Senast uppdaterad: 2021-01-11