Tillsammans för ett gott liv i Luleå

En framgångsfaktor för att skapa ett gott liv i Luleå är samverkan mellan det civila samhället och kommunen. Därför har representanter från kommunen, föreningar och organisationer träffats vid ett par tillfällen för att tillsammans hitta nya former för samarbete och samverkan.

Dialogerna har nu mynnat i ett förslag till en lokal överenskommelse mellan kommunen och det civila samhället. Innan kommunfullmäktige beslutar om överenskommelsen kan din förening eller organisation lämna synpunkter på förslaget.

Skicka era synpunkter till lulea.kommun@lulea.se senast måndagen den 1 oktober!

När förslaget är beslutat kommer fler dialogträffar att hållas.

Historik

Dialogmöten som har hållits:

Det första mötet - tankeverkstaden

Kvällen den 22 november 2017 samlades nästan 100 personer för att samtala om hur vi tillsammans kan skapa ett gott liv i Luleå. På mötet deltog företrädare från föreningar och organisationer i Luleå samt politiker och tjänstepersoner från kommunens alla förvaltningar.

Syftet med tankeverkstaden var att tillsammans påbörja arbetet med att finna nya former för samverkan och dialog mellan Luleå kommun och det civila samhället.
Dialogerna kretsade kring de sex principer för samverkan som regeringen tillsammans med det civila samhället och Sveriges kommuner och landsting kommit överens om.

Det andra mötet – vem gör vad?

Ett 70-tal personer från det civila samhället, politiker och tjänstepersoner träffades kvällen 25 april för att fortsätta dialogen om hur de tillsamman skapar ett gott liv för alla i Luleå. Dialogmötet hade fokus på vem som gör vad.

Utifrån det som kom fram på första mötet började de närvarande snickra på vilka konkreta åtaganden som kommunen och det civila samhället vill göra.

Allt som kom fram under mötet noteras och sammanställs. En arbetsgrupp som består av tjänstepersoner och representanter från civilsamhället ska senare sätta ihop ett förslag till överenskommelse. Förslaget skickas sedan på remiss till alla inbjudna föreningar innan det förbereds som beslutsärende till kommunfullmäktige. Ett tredje dialogmöte planeras till hösten.

Det tredje mötet - arbetsgruppsmöte

Under mötet arbetade deltagarna med att ta fram en lokal överenskommelse. På mötet den 19 juni deltog 12 personer, varav fem var representanter från civila samhället och sju var tjänstepersoner från Luleå kommun.  Deltagarna diskuterade förslagen till åtaganden i två grupper.