Enkätuppföljning av Luleå kommuns anhörigstöd

Luleå kommun genomför en årlig enkätundersökning för att ta reda på om de anhörigstödjande insatserna är tillräckliga och att intentionerna i vår policy uppnås. Resultatet kommer att rapporteras till politiker, tjänstemän och personal.

Anhörigstöd innebär att socialförvaltningen i syfte att underlätta i din situation kan erbjuda vägledning och stöd till dig som vårdar/stöttar en närstående som är långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt.

Att medverka vid enkätundersökningen är frivilligt och alla enkätsvar är anonyma. Enkäten är öppen till och med 8 maj 2015.

Tack för att du bidrar med förslag och synpunkter kring anhörigstöd.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Anna-Lena Hansson, anhörigkonsulent äldre och långtidssjuka, 0920-45 44 02
Margaretha Asplund, anhörigkonsulent psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar, 0920-45 31 77

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.