Arbetsmiljörond - Inköpskontoret 2018

Arbetsmiljörondens syfte är att genom en systematisk granskning identifiera risker och problem på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöronden är uppdelad i två delar - fysisk arbetsmiljö samt personal och arbetsorganisation.

 Arbetsgivaren, dvs ansvarig chef, har som en del av sitt totala ansvar för arbetsmiljön, även ansvaret för att arbetsmiljöronder genomförs och för att åtgärder vidtas. I detta ansvar ligger att medverka och vara aktiv i arbetsmiljöronden och att se till att arbetsmiljöronderna på arbetsplatsen genomförs i enlighet med de regler som fastställts för arbetsplatsen i rutindokumentet för Systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsombudets uppgift är att aktivt bevaka arbetsmiljöbrister inom skyddsområdet och påtala dessa vid arbetsmiljörond, om de inte åtgärdats i annan ordning.

 Dina svar på nedanstående arbetsmiljöfrågor är ett led i arbetet med arbetsmiljön. Du vet bäst hur din arbetsmiljö är. Du kan därför bäst själv bedöma hur stora problemen är och det är bra om du föreslår åtgärder.

 Ta gärna kontakt med din chef eller skyddsombud om det är något du vill ta upp enskilt.

 Svara på arbetsmiljöronden så snart som möjligt dock senast 19 december 2018.

Arbetsmetod

  1. Ditt ifyllda formulär mailas till kontorschef genom att du klickar på: Skicka formulär längst ner i formuläret.
  2. Chef sammanställer och upprättar en handlingsplan som presenteras på en kommande kontorsträff
  3. Arbetsmiljörond är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och det är chefen som ansvarar för att det genomförs en arbetsmiljörond minst en gång per år.

  


Fysisk arbetsmiljö

ORDNING, BRAND, FÖRSTA HJÄPEN OCH OLYCKSFALL  * (obligatorisk)


Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer Instämmer inte
1. Den allmänna ordningen är tillfredställande beträffande - spill, skräp, lagrat material och dylikt

2. Jag vet vad jag ska göra om det börjar brinna

3. Jag vet var brandsläckare finns och hur de används

4. Utrymningsvägarna är fria från skräp/hyllor/lådor som blockerar

5. Jag vet var utrustning för första hjälpen finns och vem som har kunskap i första hjälpen, brand och krisstöd

6. Jag känner till hur tillbud och arbetsskador ska anmälas

LOKALERNAS OCH ARBETSPLATSENS UTFORMNING  * (obligatorisk)


Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer Instämmer inte
1. Våra lokaler är anpassade till verksamheten och antalet medarbetare

2. Våra lokaler är väl underhållna

3. Det är säkert att arbeta ensam i lokalerna

4. Det finns välordnade paus- och matrum på min arbetsplats

5. Jag känner till vart vilrummet finns

6. Min arbetsstol, skrivbord och övrig utrustning går att ställa in så att jag har en bra arbetsställning

7. Jag har inga besvär/behov vid min datorarbetsplats

8. Jag har inga besvär av störande ljud från tex kopiator/skrivare/ventilation/samtal eller annat

9. Dator/skrivare/kopiator fungerar som de ska

10. Det förekommer inte någon störande bländning från belysning eller fönster i min bildskärm

11. Jag vet att jag har rätt till terminalglasögon

KLIMAT, LUFTKVALITET OCH BELYSNING  * (obligatorisk)


Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer Instämmer inte
1. Inomhustemperaturen är bra – både under sommar- och vinterhalvår

2. Det förekommer inga besvärande drag från fönster eller från ventilation

3. Luftkvalitén bra på mitt kontor

4. Ventilationen är bra på mitt kontor

5. Belysningen fungerar och är tillräcklig i mitt rum och angränsande lokaler

Personal och arbetsorganisation  * (obligatorisk)


$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer Instämmer inte
1. Kraven i mitt arbete är rimliga

2. Mitt arbete upplever jag inte som stressigt

3. Tempot i mitt arbete är tillfredställande

4. Jag kan påverka mitt arbete

5. Jag har möjligheter till regelbunden kontakt och samarbete med arbetskamrater

6. Jag får tillräcklig information om det som berör mitt arbete

7. Informationen till och från min chef fungerar bra

8. Jag får information om kontorets arbetsmiljöverksamhet regelbundet

9. Min chef är lätt att nå

10. Introduktionsprogram för nyanställda finns