Startsida Luleå kommun

Vad tycker Råneåborna om Medborgarkontoret?

1997 inrättades ett Medborgarkontor i Råneå. Samhället har förändrats mycket under dessa år. Det finns därför anledning att se över verksamheten för att kunna ringa in utvecklingsområden inför framtiden. I det arbetet är Råneåbornas synpunkter viktiga.

Om enkäten

Under hösten 2016 skickades en enkät ut till 498 slumpmässigt utvalda medborgare, 14 år eller äldre och mantalsskrivna i Råneå. Hälften bodde i Råneå tätort och hälften i byarna runtomkring. Enkäten kunde fyllas i både digitalt och i pappersform.

148 personer (30%) besvarade enkäten. Ungefär hälften av de som svarade bor i tätorten och hälften i byarna. Äldre var överrepresenterade bland de svarande då 41 % var 66 år eller äldre, 39 % var mellan 45-65 år.

Resultat

Av de som svarat besöker en majoritet (57 %) Medborgarkontoret åtminstone någon gång om året. Var fjärde svarande besöker kontoret minst en gång i månaden. De flesta (57 %) besöker Medborgarkontoret fysiskt och övriga via hemsidan, sociala medier eller telefon.

Den vanligaste anledningen till besök är att få hjälp med kopiering, hämta blanketter, få information om föreningsliv, köp av jakt- och fiskekort, besök på biblioteket, mm. Majoriteten av de svarande besöker kontoret på eftermiddagarna. Nästan alla är nöjda med öppettiderna, enbart 5 % är mindre nöjd och anger önskemål om mer kvällsöppet som skäl.

Var tionde uppger att de saknar någon form av service på Medborgarkontoret, nämner närvaro av andra myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen. Någon efterlyser mer kommunala tjänster som handläggning och information till äldre.

36 % tycker att Medborgarkontoret kan bidra till ökad sysselsättning och inflyttning i Råneå medan 59 % inte tar ställning. De som svarat ja lyfter särskilt fram att bra service är viktigt för den lokala utvecklingen. Medborgarkontoret kan underlätta för möten, sprida information och ha lokaler för uthyrning.

Det framkommer även önskemål om bättre näringslivsutveckling, fler företag i huset som kan leda till arbetstillfällen och skapandet av ett centrum för utbildningar och kurser.

45 % har svarat ja på frågan om Medborgarkontoret kan bidra till att stärka medborgarnas engagemang och öka demokratin medan 52 % svarar vet ej. De som svarat ja framhåller särskilt funktionen som informationsnav och mötesplats. De anser att det är viktigt att politiker och tjänstemän möter medborgarna för information och diskussion. Medborgarkontoret ses som en förlängd arm till kommunen. Flera tycker också att Medborgarkontoret behöver marknadsföra sig mer.

52 % tycker att Medborgarkontoret kan utvecklas som mötesplats medan 48 % har svarat vet ej. Här nämns framför allt anordnande av olika aktiviteter, bättre utnyttjande av lokalerna, kulturarrangemang, möten med kommunrepresentanter, företagsträffar, kurser, café-verksamhet, yoga, syjuntor m m. Några vill att Medborgarkontoret ska vara närvarande vid byarnas evenemang och möten.

Blandade kommentarer

”Många engagerade människor bor i bygden och runtomkring Råneå. Positivt om dessa också kan mötas för ännu mer kraftfulla idéer och arbeta för bygdens utveckling”.

”Genom att nyttja lokalerna i Medborgarkontoret med olika aktiviteter och som kurslokal. Ha rimliga hyror som underlättar detta. Medborgarkontoret har ett centralt och bra läge”.

”Genom att informera och ta kontakt med oss i omlandet så bidrar de till att även vi i byarna kan bli delaktiga. Medborgarkontoret är navet i bygden”.

”Visa större politiskt intresse – marknadsför Råneå som något utvecklande”.

”Råneås viktigaste länk till nyanlända flyktingar. Mycket trevlig och serviceinriktad personal. Bra att biblioteket är i samma lokal”.

Bland övriga kommentarer kan noteras att personalen får beröm och att Medborgarkontoret ses som en viktig samhällsservice. En del tycker att det är för stort fokus på nyanlända och att Medborgarkontoret därmed har tappat sin ursprungliga funktion, andra framhåller att Medborgarkontoret är bra för de nyanlända.

Många känner inte till vad Medborgarkontoret gör och önskar mer information och marknadsföring av den service som erbjuds. Flera bekriver det som positivt att biblioteket är i samma byggnad och att verksamheterna samarbetar i en gemensam reception. Synpunkter som också kommit är att Medborgarkontoret visar för litet intresse för byarna.

Slutsats

Av de som besvarat enkäten är de flesta nöjda. En majoritet tycker att Medborgarkontoret bedriver en viktig samhällsservice. Det framkommer tydligt att mer aktiviteter i huset efterlyses. Förhållandevis många svarar ”vet ej” på frågor som om Medborgarkontoret kan bidra till ökat engagemang eller ökad sysselsättning och befolkning.

Vad händer nu?

Kommunen arbetar med att ta fram en Utvecklingsplan för Råneå med omland, som Medborgarkontoret och biblioteket är en del av. Under våren 2016 har ett antal medborgardialoger hållits där det har framkommit synpunkter och förslag om Medborgarkontoret och dess roll. Dessa synpunkter tillsammans med enkätsvaren kommer att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete för Medborgarkontorets verksamhet.

Luleå kommun har ett tydligt uttalat mål om att bli en nationell förebild när det gäller integration. Medborgarkontoret är sedan flera år en viktig del av kommunens integrationsarbete och det är ett arbete som kommer att utvecklas ytterligare.

Enkäten i korthet

  • 148 av 498 Råneåbor svarade.
  • 57 % besöker Medborgarkontoret minst en gång om året.
  • 25 % besöker Medborgarkontoret minst en gång i månaden.
  • Nästan alla som svarat är nöjda med öppetiderna.
  • 11 % saknar viss typ av service.
  • 52 % vill utveckla Medborgarkontoret som mötesplats.