Luleå kommun logo

Skola och förskola

Här hittar du aktuell information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset. Det övergripande målet för kommunens arbete är att skydda riskgrupper samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Här hittar du aktuell information om det som gäller för skola och förskolor.

Uppdaterad information 2020-12-01 klockan 12.10

Skolan är samhällsviktig verksamhet

Förskola och skola är samhällsviktig verksamhet och kommunens uppdrag är att säkerställa att verksamheten kan pågå så långt det är möjligt.

Det är viktigt att vara medveten om att vi befinner oss i en mycket speciell situation och verksamheten kan snabbt behöva förändras.

Skolverkets frågor och svar om skolan.länk till annan webbplats

Symtomfria barn stannar hemma vid konstaterad covid-19

Symtomfria barn i förskolan och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Är ditt barn sjukt - stanna hemma  

Du som vårdnadshavare behöver tänka precis som du alltid gör gällande ditt barn. Är ditt barn sjukt eller riskerar att smitta andra är barnet hemma. Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. Det kan även ge symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. De flesta blir lindrigt sjuka.

Det är viktigt att man som vårdnadshavare och individ tar ett ansvar för att förhindra smittspridningen. Uppmuntra barnen att ha en god handhygien och undvik kontakt med personer i riskgrupper. 

När kan barn och unga gå tillbaka till förskola, skola efter att de har varit sjuka?

Om barnet har kortvariga symtom

Om barnet känner sig sjukt under en kort tid, ungefär ett dygn,
och sedan blir bättre räcker det att barnet är hemma i två dygn
utan symtom.

Om barnet har varit sjukt och tagit ett test som visade att barnet inte hade covid-19

Innan barnet går tillbaka till förskola, skola och aktiviteter ska barnet
ha varit feberfritt i minst två dygn och vara piggt nog för att orka hänga
med i tempo och aktiviteter.

Om barnet har tagit ett test som visat att det har covid-19

Barnet ska ha varit feberfritt och friskt i två dygn. Dessutom måste
det ha gått minst sju dygn sedan barnet insjuknade. Det är okej att
gå tillbaka till förskola, skola och aktiviteter även om barnet fortfarande
har lite hosta eller är lite snorigt efter att det har gått sju dygn.

Om barnet har varit sjuk utan att ha tagit något prov för Covid-19

Samma rekommendation som för barn med covid-19 gäller.
Barnet ska ha varit feberfritt och friskt i två dygn. Dessutom måste
det ha gått minst sju dygn sedan barnet insjuknade. Det är okej att
gå tillbaka till förskola, skola och aktiviteter även om barnet
fortfarande har lite hosta eller är är lite snorigt efter att det har
gått sju dygn.

(Källa: Region norrbotten)

Vid frågor om provtagning, se 1177länk till annan webbplats

Förskolans/skolans rutin för smittspårning

När en person har konstaterats smittad med covid-19 så utförs alltid smittspårning. Den som smittats är skyldig att medverka i smittspårning enligt Smittskyddslagen och att förhålla sig till de rekommendationer som ges för att förhindra smittspridning. Visar det sig att det är ett barn som testat positivt meddelar vårdnadshavarna det till förskolan/skolan och rektor meddelar de som har vistats i närheten av den smittade.  

Om flera personer har konstaterats smittade rådgör rektor med smittskyddet för bedömning av situationen. Du som vårdnadshavare får i så fall information från din förskola/skola utifrån hur situationen utvecklas. Om inget annat meddelas fortgår verksamheten som vanligt.  

Vad gäller för elever som är i riskgrupper?

Ibland kan eleven vilja ansöka om ledighet vid vissa tillfällen på grund av sitt hälsotillstånd. Det är rektorn som avgör om det finns skäl för att bevilja ledighet.

Aktuell information

Förskolan

Uppdatering 2020-11-11

Mötesplatsen för barn och föräldrar har stängt igen

Mötesplatsen för barn och föräldrar har stängt från och med torsdag 12 november på grund av ökad risk för smittspridning och skärpta allmänna råd i norrbotten.

Mötesplatsen håller stängd tills dess att förutsättningarna och myndigheternas rekommendationer förändras.

Mer om verksamheten

När kan en förskola eller skola stängas?

Om en enskild skola, förskola eller fritidshem ska stängas ned ska det grunda sig på att:

 • en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 • skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • regeringen beslutar det.

Grundskolan

Uppdatering 2020-11-25

Restriktioner i grundskolan och grundsärkskolan

På skolorna gäller förutom att tvätta händerna ofta och att hålla avstånd till varandra, att hämtning och lämning sker utomhus i så hög grad som möjligt.

Besök av vårdnadshavare och andra externa besökare minimeras. En anpassning till rådande läge är att det inte kommer genomföras traditionella fysiska föräldramöten i grund- och grundsärskolan, skolorna planerar för alternativa lösningar.

Idrottsundervisningen sker utomhus utifrån skolornas möjligheter, och aktiviteterna anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Vi uppmanar även de som har möjlighet att cykla eller att gå till skolan.

Lagändring som möjliggör tillfällig nedstängning av förskolor och grundskolor vid extraordinära händelser

Riksdagen har tagt ett beslut om en lagändring som möjliggör en tillfällig nedstängning av förskolor och grundskolor vid extraordinära händelser. Grundskolan förbereder sig nu på att, om det skulle behövas, ställa om delar av sin verksamhet till skola-hemma, distansundervisning.

Mer information - Grundskolan förbereder siglänk till annan webbplats

Om inget annat meddelas fortgår verksamheten som vanligt. Vid en eventuell stängning av skolor meddelas elever och vårdnadshavare av rektor samt via skolappen och i lärplattformen.

Eftersom det är en hög belastning i skolans app kommer inte notifieringen direkt. Vårdnadshavare rekommenderas att ta som vana att titta i appen efter ny information under eftermiddagar.

När kan en förskola eller skola stängas?

Om en enskild skola, förskola eller fritidshem ska stängas ned ska det grunda sig på att:

 • en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 • skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • regeringen beslutar det.

Förtydligande: Allmänna sammankomster

Vid tillfälliga förbud som gäller allmänna sammankomster berörs inte skolor. Skolverksamheten fortsätter som planerat men anpassar den efter Folkhälsomyndighetens råd, vilka är:

 • Utvidga avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever.
 • Minimera aktiviteter som samlar många personer.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus.

Gymnasieskolan

Uppdatering 2020-11-13

Gymnasieskolan inför växelvis fjärrundervisning

För att värna om elever och personal och bidra till att minska smittspridningen utökar Luleå gymnasieskola fjärrundervisningen i vissa program.

Från och med måndag den 16 november och mest troligt fram till jul kommer klasserna på högskoleförberedande program åk 2 och 3 (med något undantag) att växla mellan skolförlagd undervisning och fjärrundervisning varannan vecka. Även andra klasser kan ha fjärrundervisning enstaka dagar. Det kommer att finnas möjlighet för elever som behöver extra stöd att komma till skolan även under en ”fjärr-dag”, efter beslut av rektor. Syftet är att minska trängseln i skolan och i kollektivtrafiken.

Rektor och mentorer informerar berörda klasser.

Anpassningar i gymnasieskolans lokaler

Gymnasieskolan har gjort en rad anpassningar i lokalerna enligt folksamhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat att alla uppmanas att hålla avstånd, att äta lunch enligt schema och att gå ut i friska luften under rast och håltimme.

Information om restriktioner ges löpande till personal och elever. Det kommer finnas affischer i hela gymnasiebyn om gällande restriktioner.

Uppmaning om att välja annat färdsätt till skolan

Gymnasieskolan uppmanar också sina elever att de som har möjlighet ska välja annat färdsätt än buss till skolan, särskilt på morgonen. Gå och cykla gärna.

Skolskjuts

De elever som åker buss och taxi ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Man ska stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ögon, näsa och mun samt alltid tvätta händerna efter resa.

Kollektivtrafik omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det för närvarande fortfarande är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att friska elever kan åka till skolan.

Besök webbsidorna från de företag som sköter buss och taxi för att se om de har särskilda rutiner för att minska smittspridningen.

Barnomsorg om skola eller förskola stänger

Om det fattas beslut om att stänga skola, förskola och/eller fritidshem ska vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn i åldrarna 1 till 13 år.

Barnomsorg ska även erbjudas till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Vem ansvarar för att ordna barnomsorg?

Om huvudmannen (kommun eller fristående) beslutar att stänga skolverksamhet så är det huvudmannen som ansvarar för att ordna barnomsorg.

Om regeringen beslutar att stänga skolverksamhet så är det hemkommunen som ansvarar för att ordna barnomsorg.

Vem får barnomsorg?

För att du som vårdnadshavare ska erbjudas barnomsorg krävs att din arbetsgivare eller uppdragsgivare bedömer att din arbetsinsats är nödvändig för att den samhällsviktiga verksamheten ska fungera.

Samhällsviktig verksamhet kan sammanfattas på följande sätt:

 • om verksamheten inte fungerar kan det ensamt eller tillsammans med andra störningar leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället, eller
 • verksamheten behövs för att hantera en redan inträffad kris i samhället.

Till samhällsviktig verksamhet räknas även de stödfunktioner som behövs för att verksamheten ska kunna fungera.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka sektorer och yrken som utgör samhällsviktig verksamhet länk till annan webbplats(msb.se)

Kommunen kan komma att begära ett intyg från din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Bara rätt om du inte kan ordna omsorg på annat sätt

Du har bara rätt till barnomsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Om den andra vårdnadshavaren är förhindrad att ta hand om barnet, t.ex. på grund av sjukdom, eller om vårdnadshavarna inte bor tillsammans, kan dock behov av omsorg finnas.

Inventering av behov av barnomsorg

För att kunna planera en bra verksamhet har Luleå kommun genomfört en inventering av vilket behov som finns.

Vårdnadshavarna har fått anmäla sitt behov av barnomsorg via kommunens e-tjänst. Anmälningstiden har gått ut och en uppföljning visar att det är närmare 1 700 barn i Luleå kommun som skulle behöva barnomsorg vid en eventuell skolstängning.

Har man som vårdnadshavare missat att göra en anmälan finns det möjlighet att anmäla på nytt om det skulle bli ett beslut om stängning. Information kommer då via skolappen.

Information in other languages

Engelska - English

School and preschool

The Public Health Agency has declared a high risk level of local spread of the virus in Sweden. However, their recommendations for schools and preschools remain unchanged, children and pupils that are free of symptoms are expected to attend preschool and school.

Everyone with symptoms of respiratory infection, including mild symptoms, are urged to forgo social contacts that risk spreading infection. In case of symptoms, the child/pupil should stay at home.

Senast publicerad: 2020-12-01Senast uppdaterad: 2020-12-01