Luleå kommun logo

Skola och förskola

Det övergripande målet för kommunens arbete under coronapandemin är att skydda riskgrupper samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Här hittar du aktuell information om det som gäller för skola och förskolor.

Skolan är samhällsviktig verksamhet

Förskola och skola är samhällsviktig verksamhet och kommunens uppdrag är att säkerställa att verksamheten kan pågå så långt det är möjligt.

Det är viktigt att vara medveten om att vi befinner oss i en mycket speciell situation och verksamheten kan snabbt behöva förändras.

Skolverkets frågor och svar om skolan. Länk till annan webbplats.

Covid-19 i familjen – stanna hemma

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. Räkna från den dag som personen lämnade provet.

Mer information Covid-19 – coronavirus - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Är ditt barn sjukt - stanna hemma  

Du som vårdnadshavare behöver tänka precis som du alltid gör gällande ditt barn. Är ditt barn sjukt eller riskerar att smitta andra är barnet hemma.

Det är viktigt att man som vårdnadshavare och individ tar ett ansvar för att förhindra smittspridningen. Uppmuntra barnen att ha en god handhygien och undvik kontakt med personer i riskgrupper. 

När kan barn och unga gå tillbaka till förskola, skola efter att de har varit sjuka?

Förskolans/skolans rutin för smittspårning

När en person har konstaterats smittad med covid-19 så utförs alltid smittspårning. Den som smittats är skyldig att medverka i smittspårning enligt Smittskyddslagen och att förhålla sig till de rekommendationer som ges för att förhindra smittspridning. Visar det sig att det är ett barn som testat positivt meddelar vårdnadshavarna det till förskolan/skolan och rektor meddelar de som har vistats i närheten av den smittade.  

Om flera personer har konstaterats smittade rådgör rektor med smittskyddet för bedömning av situationen. Du som vårdnadshavare får i så fall information från din förskola/skola utifrån hur situationen utvecklas. Om inget annat meddelas fortgår verksamheten som vanligt.  

Vad gäller för elever som är i riskgrupper?

Ibland kan eleven vilja ansöka om ledighet vid vissa tillfällen på grund av sitt hälsotillstånd. Det är rektorn som avgör om det finns skäl för att bevilja ledighet.

Aktuell information

Förskolan

Uppdatering 2021-09-29

Förskolorna ser olika ut och därför behöver rutiner för att t. ex undvika trängsel i förskolornas entréer se olika ut. Uppmärksamma vad som gäller för ditt barns förskola och rutinerna där.

Det som gäller oavsett förskola är:

 • Håll avstånd i entréhallar när barn hämtas och lämnas.
 • Barn hämtas och lämnas av en person och syskon i skolålder väntar utanför.
 • Möten med vårdnadshavare behöver ännu en tid ske på ett smittsäkert sätt.

När kan en förskola eller skola stängas?

Om en enskild skola, förskola eller fritidshem ska stängas ned ska det grunda sig på att:

 • en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 • skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • regeringen beslutar det.

Grundskolan

Uppdatering 2021-09-29

Restriktioner i grundskolan och grundsärskolan

 • På skolorna gäller förutom att tvätta händerna ofta, att hålla avstånd till varandra vid hämtning och lämning.
 • Möten med vårdnadshavare behöver ännu en tid ske på ett smittsäkert sätt.
 • Fortsatt främja utevistelse då det är bra för alla och minskar risken för luftvägsinfektioner.

Ny förordning om fjärrundervisning

Från och med 10 augusti är förordningen om fjärrundervisning ändrad. Det som gäller från och med nu är att:

 • Skolhuvudmän får inte längre själv besluta om fjärr- och distansundervisning för att minska trängsel i skola och kollektivtrafik.
 • Fjärr- och distansundervisning får tillämpas endast på smittskyddsläkares inrådan eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När kan en förskola eller skola stängas?

Om en enskild skola, förskola eller fritidshem ska stängas ned ska det grunda sig på att:

 • en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 • skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • regeringen beslutar det.

Allmänna sammankomster

Vid tillfälliga förbud som gäller allmänna sammankomster berörs inte skolor.

Gymnasieskolan

Uppdatering 2021-09-29

Ny förordning om fjärrundervisning

Från och med 10 augusti är förordningen om fjärrundervisning ändrad. Det som gäller från och med nu är att:

 • Skolhuvudmän får inte längre själv besluta om fjärr- och distansundervisning för att minska trängsel i skola och kollektivtrafik.
 • Fjärr- och distansundervisning får tillämpas endast på smittskyddsläkares inrådan eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Anpassningar i gymnasieskolans lokaler

Gymnasieskolan har gjort en rad anpassningar i lokalerna enligt folksamhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat att alla uppmanas att hålla avstånd, att äta lunch enligt schema och att gå ut i friska luften under rast och håltimme.

Uppmaning om att välja annat färdsätt till skolan

Gymnasieskolan uppmanar också sina elever att de som har möjlighet ska välja annat färdsätt än buss till skolan, särskilt på morgonen. Gå och cykla gärna.

Skolskjuts

De elever som åker buss och taxi ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Man ska stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ögon, näsa och mun samt alltid tvätta händerna efter resa.

Kollektivtrafik omfattas inte av förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det för närvarande fortfarande är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att friska elever kan åka till skolan.

Besök webbsidorna från de företag som sköter buss och taxi för att se om de har särskilda rutiner för att minska smittspridningen.

Barnomsorg om skola eller förskola stänger

Om det fattas beslut om att stänga skola, förskola och/eller fritidshem ska vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn i åldrarna 1 till 13 år.

Barnomsorg ska även erbjudas till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Vem ansvarar för att ordna barnomsorg?

Om huvudmannen (kommun eller fristående) beslutar att stänga skolverksamhet så är det huvudmannen som ansvarar för att ordna barnomsorg.

Om regeringen beslutar att stänga skolverksamhet så är det hemkommunen som ansvarar för att ordna barnomsorg.

Vem får barnomsorg?

För att du som vårdnadshavare ska erbjudas barnomsorg krävs att din arbetsgivare eller uppdragsgivare bedömer att din arbetsinsats är nödvändig för att den samhällsviktiga verksamheten ska fungera.

Samhällsviktig verksamhet kan sammanfattas på följande sätt:

 • om verksamheten inte fungerar kan det ensamt eller tillsammans med andra störningar leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället, eller
 • verksamheten behövs för att hantera en redan inträffad kris i samhället.

Till samhällsviktig verksamhet räknas även de stödfunktioner som behövs för att verksamheten ska kunna fungera.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka sektorer och yrken som utgör samhällsviktig verksamhet  Länk till annan webbplats.(msb.se)

Kommunen kan komma att begära ett intyg från din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Bara rätt om du inte kan ordna omsorg på annat sätt

Du har bara rätt till barnomsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Om den andra vårdnadshavaren är förhindrad att ta hand om barnet, t.ex. på grund av sjukdom, eller om vårdnadshavarna inte bor tillsammans, kan dock behov av omsorg finnas.

Inventering av behov av barnomsorg

För att kunna planera en bra verksamhet har Luleå kommun genomfört en inventering av vilket behov som finns.

Vårdnadshavarna har fått anmäla sitt behov av barnomsorg via kommunens e-tjänst. Anmälningstiden har gått ut och en uppföljning visar att det är närmare 1 700 barn i Luleå kommun som skulle behöva barnomsorg vid en eventuell skolstängning.

Har man som vårdnadshavare missat att göra en anmälan finns det möjlighet att anmäla på nytt om det skulle bli ett beslut om stängning. Information kommer då via skolappen.