Pressbild på Lenr´tica Ericson, kommunstyrelsens ordförande

Chatta med kommunstyrelsens ordförande om trafik!

Fredag den 21 maj mellan 13:30 och 14:30 kunde du ställa dina frågor till Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Vi vill att trafik inom Luleå ska vara klimatsmart, effektiv och säker. Vi behöver trafikmiljöer för god framkomlighet och tillgänglighet samtidigt som vi hela tiden måste lösa problem som olyckor, fossila bränslen, buller och dålig luft. Vad tycker du om trafiken i Luleå?

Chatten öppnade för frågor redan kl. 11:00 samma dag som chatten startar.

 • Jag ser många hänvisningar till polisen när folk kör för fort på bostadsområden. Jag tänker att kommunen har ett stort ansvar att designa för dom önskade beteendena. Kronbacksvägen är livsfarlig för de barn (och vuxna) som korsar den på väg till och från skolan. Folk stannar inte vid övergångsställen och kör alldeles för fort. Dessutom valde ni från kommunens håll att fasa av fartguppen pga klagomål från busschaufförerna. Nu kör folk med lätthet i 70-80 km/h över där. Hur tänkte ni då avseende skolbarnens säkerhet..?

  • Ja, det är polisen som kontrollerar fart. Och det är vårt allas ansvar att hålla hastighetsbegränsningarna. Kommunen har absolut ett ansvar att designa och bygga trafiklösningar som är säkra och gör att både gående och fordon kan förflytta sig utan fara. Det förflyttar sig även tunga fordon på våra vägar, tex sopbil, plogbil och buss, och de behöver även de ha säkra vägar. Vi skulle dessutom få en säkrare väg-miljö om fler åkte buss och färre bil, så vi vill gärna underlätta för bussarna i trafiken. Men vi tar med dina medskick kring Kronbacksvägen och ser vad vi kan göra.

 • Jag önskar övergångsställ mellan Norra Gäddvik och till Arcus och farthinder före övergångsstället. Samt en belyst gång- och cykelväg från Örnvik till Storheden.

  • Tack, tar med det!

 • Hej Carina! Boende från Blomgatan å. Björkgatan i Luleå. Vi har en katastrofal trafiksituation där alla bilister samt busstrafik ink. kommunala bilar inte håller hastigheten 30/Tim. Tunga långtradare åker förbi Midskogsskolan. Vi har ständigt buller och damm kring oss och vi har även svårt vid vissa tider att ta oss ut med bilen från våra gårdar. Vi har begärt att få uppsatt en fartkontroll på en stolpe men inget händer. Samt att vi önskat ett mjukt hinder i form av fartgupp efter gatan, men Llt dikterar villkoren vilket vi tycker är märkligt. Om det inte fungerar med hinder i form av gupp, så kan man ha halvöar likt på Edeforsgatan. Har även begärt att gräva under tågviadukten nedanför lingonstigen men inget händer, vi är väldigt less på att strida om våran trafikmiljön som är under all kritik. Vänliga hälsningar boende på Blom och Björkgatan Familjen Engman.

  • Hej! Det är polisen som har uppdraget att se till att hastighetsbegränsningar hålls, även fasta fartkameror, så det kan jag tyvärr inte påverka. Däremot är det bra att höra av sig till polisen, så kan de åka dit på kontroll. Och det är svårt att bygga gupp eller väghinder på gator, då det måste kunna åka tunga transporter, som buss, sopbilar och plogbilar på våra vägar, men ibland går det att göra. Jag skickar dina tankar till de som jobbar med detta, så får de se om något går att göra på framöver.

 • Hej, Bor i Svartöstaden och vägen mellan isbrytarna och centrum är ett populärt gång- och cykelstråk som används dagligen året om. Vägen är i dåligt skick och underhålls dåligt på vintern. Gående och cyklister delar väg med tung trafik som kör fort. Vägen är dessutom dåligt upplyst så man känner sig inte trygg när man går/cyklar där kvällar och helger. Finns det planer på att göra ett separat gång- och cykelstråk mellan centrum och Svartöstaden som underhålls bättre (snöröjning, bättre belysning osv)?

  • Vägen är idag delvis enskild väg, som kommunen inte äger. Vi har däremot med den i nuvarande utbyggnadsplan för att knytta samman Svartöstan och Centrum, så arbete pågår.

 • 10 minuter kvar på chatten, det märks att trafik engagerar! Vi behöver stoppa nya frågor nu för att försöka hinna med de 4 frågor som är kvar.

 • Vi bor på Kronan, Kompanivägen. Vi noterar att många bilar kör alldeles för fort (60-70 km/tim) även LLT bussar. Brf har gjort en skrivelse till kommunen och fått följande svar: "Inom kronanområdet är det 30 km/h som gällande hastighetsgräns. Hastighetsmärken sitter vid infarterna till kronanområdet, då gäller den hastigheten fram till man passerar ett nytt hastighetsmärke. Vi hänvisar till polisen då fordon kör för fort, det kan kommunen inte övervaka." Vi har polisanmält men ingen effekt. Skylten tror jag inte folk ser då sitter undanskymd. Överhuvudtaget hör jag många som klagar på höga hastigheter i bostadsområden i Luleå.

  • Hej Ingrid! Det är ju som det svar du fått - kommunen har ingen befogenhet att övervaka att hastighetsgränserna hålls. Jag tycker du ska fortsätta påtala detta till polisen, då det är de som behöver sköta kontrollerna. Vi kan däremot titta på skyltar, även om jag tyvärr inte tror att det alltid är det som är problemet att man inte känner till begränsningarna. Jag upplever samma som du, att många kör fort och att det upprör många som bor efter dessa vägar. Vi i kommunen har regelbundna samtal med polisen, och vi får lyfta frågan med dem och se vad som kan göras tillsammans.

 • Luleå är tyvärr bilismens stad. Stora flerfiliga vägar med mycket trafik...Bilister som sällan stannar för gående och som ofta kör för fort både i stan och bostadsområdet. Bilar som står på tomgång utanför bostadshus. Stråk som är jättefina intill vattnet förstörs av buller och avgaser. Många cykelvägar går också kant i kant med hårt trafikerade vägar, det är inte kul att cykla på dem. Att cykla med barn känns många gånger otryggt, när cykelvägar ligger kant i knät med bilvägar eller helt plötsligt tar slut. Överfarterna är många gånger otrygga att passera med barn. Jag hoppas att Luleå kommun ser till att det finns cykelvägar som är trygga även för barn. Och drömmer om ett norra hamn med en fin park i stället för en parkeringsplats. Tänk att kunna sitta utanför Kulturens hus och njuta av en fin miljö i stället för att som nu översköljas av buller, avgaser och asfalt.

  • Hej Carina! Vi jobbar ganska mycket med att underlätta för cyklande, även i dialog med medborgare tex i vårt cykelforum, och projekt med tex vintercykling. Vi jobbar även med att få till bra och trygga cykelstråk. Vi kommer inte kunna bygga om alla trottoarer, övergångsställen eller cykelstigar i kommunen i närtid, men du får gärna skriva till kommunen när du ser konkreta ställen vi borde rätta till. Vi lägger ju om i olika gator allt efter som, och då är det bra att få veta vad som efterfrågas. Sen är Luleå en ort där många är beroende av bil för sina transporter, inte minst många som bor utanför stadskärnan. Vi försöker därför balansera trafikslagen så att det ska vara enkelt både att gå, cykla, åka buss och åka bil dit man ska. Men det är helt klart så att vi idag har vägar för bilar i väldigt fina läget, tex närmast vatten. Jag har en önskan att vi, med fortsatt bra framkomlighet för trafik, ska använda våra ytor bättre, så att vi får mer fina parker och områden för människor att vistas i närmast vatten, tex vid Trekantsparkeringen. Fordon och avgaser kan flytta lite längre bort från vattnet.

 • Hej, Vägen Sjöfartsgatan från isbrytarna mot korsningen Skeppargatan i Svartöstaden är långt och rak vilket gör att bilarna kommer upp hög hastighet. Det i kombination med att det saknas trottoar och många barn/familjer går där dagligen gör vägen väldigt farligt. Speciellt nu när skolan kommer återöppna i höst. Efterlyser hastighetssänkande åtgärder där innan det händer en olycka.

  • Tack Frida! Jag tar med mig det till de som jobbar med dessa frågor.

 • Stäng Skeppsbrogatan mellan Kungsgatan och Skomakargatan för all trafik som inte är nyttotrafik, helst helt och hållet, men åtminstone mellan kl 18.00 och 06,00, för det är värsta raggarstråket, vända på vända, med mycket hög musik och ibland rusande motorer så man är rädd att det ska hända en olycka. Kanske kan vi få sova på nätterna... Stäng INTE Smedjegatan för biltrafik, för då får vi alla bilar på Kungsgatan där luftföroreningarna redan är höga, det bor många fler här och dessutom finns ju Östra skolan här.

  • Hej Margareta! Bra att du berättar om situationen du upplever på Skeppsbrogatan. Jag har inte hört att vi har några planer på att stänga gatan där. Det är redan idag enbart är tillåtet att köra buss upp mot Kungsgatan, men man kan ju åka åt andra hållet. Jag får skicka in ditt förslag till de i kommunen som jobbar med detta, så får de titta på vad som är möjligt och lämpligt. Vi kommer behandla en motion med förslag om att stänga Smedjegatan för biltrafik i kommunfullmäktige snart. Kommunstyrelsen förslår dock att vi inte ska stänga Smedjegatan för biltrafik. Däremot kommer vi ev behöva ändra om efter gatan lite för att göra plats för bussar. Det är viktigt att man ska kan transportera sig till stan både med buss, cykel/gå och med bil, så vi försöker balansera alla trafikslagen på bästa sätt.

 • Trafiken på Varvsleden. 2018 fanns det i Kuriren en artikel om trafiken på Varvsleden. Då skulle det planeras OCH förändras med hänsyn tagen till behoven av att komma bland annat till Södra Hamnsplan och för de boende i Tutti Frutti. Vad har hänt sedan dess? Ingenting, annat än några visioner presenterats i tidningen... Korsningen Södra Kungsgatan och Varvsleden- här bör det finnas övergångar för gående på fyra ställen, inte som nu, på tre. Tiden för de gående att komma över bör förlängas så att även de något äldre hinner över, utan att med risk för livet stanna på mitten av vägen. Göt så att de gående automatiskt för grön gubbe, utan att behöva trycka, vilket skulle förkorta tiden att vänta för de gående. Korsningen Varvsleden Södra Kungsgatan, där det nu är tungt trafikerat bland annat på grund av utbyggnaden av kuststad. Här behöver situationen lösas, vilket borde planerats för innan kuststad byggdes. Även här måste tiden för de gående förlängas av samma skäl som vid korsningen Varvsleden-Södra Smedjegatan. Gör också så att det automatikst blir grön gubbe för de gående. Det fungerar ju bra för cyklisterna utan att trycka, det blir till och med grönt även om ingen cyklist är där! Dessutom används Varvsleden, som ju är bred, för att köra så fort som möjligt och låta så mycket som möjligt, det gäller både bilar och kanske framför allt motorcyklister. Ett antal farthinder i väntan på ombyggnation och försmalning av vägen, vore helt på son plats. Hälsningar Anna

  • Det pågår ett visionsarbete i Stadsbyggnadsnämnden kring Varvsleden. De tittar på att få ihop en effektivare helhet, idag finns det en lokalgata, varvsleden och gång/cykelstig parallellt på vissa sträckor, och det tar mycket plats utan att vara särskilt bra använd yta. Där bör vi kunna frigöra yta till annat, samtidigt som trafiken kan flyta smidigare. De tittar även bland annat på att få till bussfiler och att få trafiken att flyta bättre från Södra kungsgatan (där det nu bor många i Kuststad och trafiken ökat snabbt). Jag tar med dina tankar till Anja och hennes kollegor i nämnden, så får de jobba vidare. Vi håller dessutom på att ta fram utvecklingsplan för centrum, som även den berör trafiken genom centrum, både för de boende i centrum och för de som åker till centrum eller passerar genom centrum.

  • Hej igen och tack för svar. Det har pågått ett visionärat arbete minst sedan 2018. Läget är nu akut, hur länge ska vi vänta?

  • Det pågår många arbeten parallellt kring trafik och centrum. 2018 startade vi arbetet med Utvecklingsplan centrum och hade dialoger kring det, och utvecklingsplaner tar tyvärr långtid att ta fram. Vi har beslutat att skicka ut den på granskning nu och räknar med att besluta om utvecklingsplanen i början av hösten. Stadsbyggnadsnämndens visionsarbete för varvsleden har gjorts nu i år, så det har inte pågått lika länge. Jag tar med frågan till de som jobbar med trafiklösningarna på Varvsleden, så får de se vad som går och är lämpligt att göra reda nu.

  • Så bra! Hoppas verkligen att situationen förbättras i en snar framtid! Luleå behöver även fortsatt ha ett gott rykte.

 • Hej, jag undrar hur du ser på att det körs väldigt fort på många kommunala villagator (som ofta är oproportioneligt breda) i Luleå? Är det rimligt att lägga enbart på polisen att de ska göra hastighetskontroller eller på att medborgarna ska snickra ihop blomlådor som står ute en kort del av året? Vad kan ni på kommunen göra för att permanent få ner hastigheterna på era gator (eftersom så många tyvärr inte respekterar rådande hastighet)? Som det är nu känns dessa miljöer helt byggda och anpassade efter bilar. Vi som går och cyklar hamnar på undantag och det rimmar illa med ambitionerna om att få invånarna att röra på sig mer, barn att cykla till skolan etc. Sedan finns det också många platser i Luleå där man som cyklist helt plötsligt bara hamnar ute bland bilister – det är dåligt uppmärkt och skyltat. Ta t ex när du kommer från Bergnäset och cyklat över bron och är vid Länsstyrelsen. Vart ska du ta vägen sen? Samma om du fortsätter ner mot Norra hamn. Jag tycker att Luleå, likt Umeå, borde söka pengar från stadsmiljöavtalet för att satsa på trygga. förbättrade och utbyggda cykelmiljöer.

  • Hej Anna-Sara! Tack för dina tankar. Att hålla ner hastigheter på gator är ett gemensamt uppdrag vi är många som har. Polisen är den som har rätten att upprätt hålla regler (och tex bötfälla), kommunen har ansvaret att bygga säkert och vi medborgare har ansvaret att följa reglerna och hjälpa till att påminna varandra om dem. Det är ofta svårt att bygga hinder för gator för att få ner hastigheter, eftersom i princip alla gator behöver fungera för tunga fordon som sopbilar, och plogbilar. Dessutom skulle det vara väldigt dyrt om vi skulle bygga hinder på alla Luleå kommuns gator. Som du skriver så har man dock som medborgare möjlighet att söka om att få ställa ut egna farthinder, i form av blomlådor på sin gata. Kommunen kan då besluta om det är möjligt och i såfall märka ut var de får stå. Jag tror precis som du att vi behöver ha mer sammanhängande cykelstråk, och som är tydligare uppmärkta. Det pågår två arbeten som kommer påverka cykelvägarna efter Bergnäsbron, det ena är byggnationer på tomten Biet (som idag är parkeringar) och det andra är det visionsarbete stadsbyggnadsnämnden gör kring Varvleden, där man tittar på cykelstråken från Bergnästbron bland annat. Vi får titta på möjligheten att söka pengar, tack för tipset!

 • Finns det någon plan för att få en säker skolväg för Lulsundetbor som ska till Tallkronanskolan? Funderingen gäller främst när barnen kommer gående/cyklande efter cykelvägen som leder under Bensbyvägen och ska passera den mycket hårt trafikerade bilvägen efter rondellen som idag leder in till återvinningen (trafikeras av arbetstrafik, återvinningenbesökare och nu nya bostadsägare). Exempelvis farthinder direkt efter rondell?

  • Just nu är Kronandalen en byggarbetsplats med mycket tungtrafik och kommer vara det några år till. När området är färdigt kommer återvinningen flyttas och byggtrafiken försvinna och då kommer det inte vara särskilt mycket tung trafik genom området. Men redan nu går det att åka via Kronanbacken och de gång och cykelvägar som går där för att komma till skolan utan att passera byggena. Det finns en plan för säkra skolvägar, som uppdateras regelbundet och där det föreslås förändringar för att förbättra skolvägarna. De som är ansvarig för planerna för skolvägar kommer titta vidare på skolvägarna genom Kronandalen. Vi skickar dina tankar vidare till dem redan nu.

 • Det är underdimensionerad infrastruktur på Storheden, ändå planeras det mera kontor och affärslokaler dit. Hur tänker kommunen lösa köer och trafik i de redan nu för små rondellerna och de smala enkelfiliga vägarna?

  • Hej Mattias, kul att du hittat hit! Du har rätt i att trafiksituationen på Storheden är problematisk, bland annat för att många företag även har tung trafik där. Ett antal företag i området har själv gjort en rapport om deras behov och problem, och vad som kommer krävas på Storheden för att underlätta för trafiken. Stadsbyggnadsförvaltningen efter dialogen med branschen tagit frågan vidare, och kommer under hösten göra en utredning och för att göra en nulägesbeskrivning och bristanalys. Utifrån den kommer sedan lösningar arbetas fram.

 • Jag bor i norra Gäddvik. Vi kan inte på ett säkert sätt ta oss till Storheden till fots eller med cykel. Jag skulle önska en belyst gång- och cykelväg från örnvik (och arcus) mot Storheden (Storsandsvägen tror jag den heter). Den är extra farlig på vintern - mörker oh snörök och personer som går längs vägen för att ta sig till bussen på Storheden ( ut till jobb bl.a. i Sunderbyn). Bilarna och lastbilarna kör fort. Ska vi ta oss till Storheden så att vi är någorlunda större del på gångväg ska vi först ta oss till Karlsvik, men vägen till Karlsvik är inte heller utrustad med en gångväg som är belyst, vi ska dessutom först över en farlig väg med snäv kurva. Ingen övergångsställ eller god sikt för bilister eller gående. Kan något göras?

  • Tack för inspelet, Matilda! Jag har idag inte hört något om gång/cykelväg vid Norra Gäddvik, men vi får titta på behovet och se vad som kan göras!

  • Det finns behov, men ibland känns det som att då vi inte bor i centrum så är det inte prioriterat. Jag vill dock påpeka att det är många som använder vägen, speciellt sommartid är det många som går och cyklar vid vägkanten, men på vintern är det extra farligt. Hoppas att det går att göra något. Nu tar vi bilen, för man vågar inget annat, och barnen får absolut inte cykla eller gå någonstans på dessa vägar.

  • Bra, jag tar med det till de som ser över trafiken där.

 • Kommer snöröjningen på Luleås cykelbanor att bli sämre kommande vinter?

  • Hej! Stadsbyggnadsnämnden har i april i år beslutet om en ny servicedeklaration om vinterhållning. Beslutet var att snöröjningen på gång och cykelvägar ska vara lika bra som tidigare. Förslaget till beslut var dock att man skulle starta snöröjningen senare, alltså efter att mer snö kommit. Men det tyckte inte politikerna i nämnden, som röstade för bibehållen nivå på snöröjningen på gång och cykelstigar.

 • Hej och välkomna till dagens chatt! Det ska pratas trafik med Carina Sammeli och hon håller som bäst på att sätta upp sina saker och svara på frågorna. Välkomna!

Kom ihåg att vi inte kan ta emot långa uppsatser som frågor i detta formatet på grund av tidsbrist, så håll din fråga så kort du kan så är chansen större att du får ett bättre svar. Vi använder förhandsmoderering när det gäller chattar. Givetvis kan du vara anonym.

Denna chatt är en del av en serie under våren. Nästa tillfälle planeras till fredagen den 11 juni.

Senast publicerad: 2021-05-24Senast uppdaterad: 2021-05-24