Vattentermer - kemikalier

Vad betyder alla dessa fackord? Som i de flesta branscher svänger sig även vi som jobbar med dricksvatten och avloppsvatten med fackord. Här kommer lite förklaringar.

Antibakteriella ämnen

Ämnen som tillsätts i produkter för att motverka bakterieväxt och därmed dålig lukt. Vanligast är triclosan och silver och exempel på produkter där de tillsätts är kläder, skor, hushållsartiklar och hygienprodukter. Dessa ämnen är farliga för vattenlevande organismer, försämrar möjligheterna till kretslopp av näringsämnen från stad till land.

Askorbinsyra

C-vitamin som kan handlas på apotek och i livsmedelshandeln. Tar bort smaken av klor från ditt kranvatten.

Fosfor

Ett grundämne som är nödvändigt för alla levande celler hos växter, djur och människor och ingår i kemisk bunden form i vårt DNA. Fosfor behöver finnas och finns naturligt i vår mat och finns därför även avloppet från toaletterna. Fosfor från åkrar och hushåll orsakar övergödning och algblomning i våra sjöar och hav. I reningsverken renas numera 95-98%. Eftersom fosfor är en fossil och ändlig resurs behöver fosforn som renas bort i reningsverken användas igen och återföras som gödning för växande gröda i åkermark, istället för att tillföra ny mineralgödselfosfor som bryts i gruvor.  I ett hållbart samhälle behöver vi hitta bra och säkra sätt att ha ett kretslopp av fosfor från stad till land.  

Giftfri miljö

Inga ämnen som människan tillverkat eller som utvunnits ur marken eller gruvor ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Eller som den svenska riksdagen skriver: 
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

Kemikalier

I vårt moderna samhälle använder vi många kemiska ämnen för att vardagen ska fungera. De allra flesta av de kemiska ämnena som vi använder i vår vardag är ofarliga, men det finns samtidigt många farliga ämnen bland kemikalierna vi använder – och som inte reningsverken kan rena. Det ställer ökade krav på både industrin och allmänhet att byta ut de farliga och svårnedbrytbara ämnena till mindre farliga ämnen. Välj alltid produkter som inte innehåller miljöfarliga kemikalier, ett sätt för hushållen att göra det är att alltid använda miljömärkta hushållsprodukter.

Klor

Ett grundämne som bland annat används som desinfektionsmedel.

Kloramin

(Mono)kloramin är ett svagt desinfektionsmedel som används för att dämpa och förhindra tillväxten av bakterier i vattenledningarna.

Konstgjort grundvatten

Grundvatten som framställs genom att låta ytvatten passera ett markgruslager, till exempel en grusås.

Kväve

Ett grundämne som finns i proteiner som vi behöver äta dagligen. Efter användning av proteinerna i kroppen kissar vi ut kvävet och därför finns det mycket kväve i toalettvattnet. Kväve från hushåll och jordbruk orsakar övergödning och algblomning i våra hav. De flesta större reningsverk renar idag bort 50-80% av kvävet. I ett hållbart samhälle behöver vi hitta bra och säkra sätt att öka kretsloppet av kväve från stad till land.

Metangas

Metan är den största beståndsdelen i fossil naturgas och i biogas, vilka båda används som bränsle.

Ozon

Används ibland istället för klor vid produktion av dricksvatten för att rena vattnet från eventuella smittoämnen. Ozon kan också användas som en avslutande avancerad reningsmetod i reningsverk för att bryta ned organiska ämnen.

Övergödning

Uppstår när ett överskott av växtnäringsämnena fosfor och kväve kommer ut i mark och vatten. Detta leder till ökad tillväxt av alger i sjöar och hav som leder till ökad grumlighet i vattnen och algpåväxt, och när de bryts ner, kan leda till syrebrist i vattnet. Det förekommer framförallt i de vatten som ligger i tätbefolkade eller jordsbruksdominerade områden.

Läs mer om vatten och avlopp på Svenskt Vattens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster