Vattenkvalitet Råneå 2017

Dricksvattenprover tas regelbundet under året enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Vid avvikelser eller klagomål görs extra provtagningar enligt rutin för att säkerställa kvaliteten. Här hittar du förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover från Råneå vattenverk och ledningsnät.

Analysrapporter

Här kan du ta del av analysrapporterna från provtagningen som togs med anledning av upplevda lukt och smakförändringar på dricksvattnet i Råneå.

Bedömningsgrunder

Enligt Livsmedelsverkets bedömningsgrunder kan ett dricksvatten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Tjänligt
Bedömningen tjänligt innebär att vattnet kan nyttjas som dricksvatten.

Tjänligt med anmärkning
Bedömningen tjänligt med anmärkning kan indikera hälsomässiga, estetiska eller tekniska avvikelser och skall följas upp och åtgärdas.

Otjänligt
Bedömningen otjänligt innebär att vattnet inte skall nyttjas som dricksvatten.

Återställ
Livsmedelsverkets gränsvärden
Återställ
Förklaring kemiska analyser
Återställ
Förklaring mikrobiologiska analyser