Klöverträsk vattenverk

Klöverträsk vattenverk försörjer dig som bor i Klöverträsk med dricksvatten. Totalt är det ca 200 personer som får sitt vatten från vattenverket.

Råvattnet tas från två bergborrade brunnar och är ett grundvatten. I grundvattnet finns järn och mangan och vattnet måste därför behandlas i vattenverket innan det pumpas ut till konsumenterna. Som en säkerhetsåtgärd finns UV-ljus installerat som renar vattnet från bakterier. För att skydda ledningsnätet tillsätts en liten mängd soda för att höja vattnets pH-värde.

Vattenkvalitet

Vattnet i Klöverträsk provtas ca 10 gånger per år och bedöms utifrån Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. Dricksvattnet är kemiskt sett ett medelhårt vatten med en hårdhetsgrad på ca 5,7 dH (tyska hårdhetsgrader). Här hittar du översiktsinformation om vilka mikrobiologiska och kemiska egenskaper dricksvattnet har i Klöverträsk.

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdet i Klöverträsk fastställdes 1973 och omfattar endast en av de två brunnar som är i drift idag. Skyddsbestämmelserna gäller tillsvidare men behöver revideras utifrån de förutsättningar som gäller idag. Därför planerar vi att inrätta ett nytt skyddsområde. Innan vi inrättar ett nytt vattenskyddsområde samråder vi med fastighetsägare, byaföreningar, miljökontoret, länsstyrelsen och andra myndigheter för att skapa de bästa förutsättningarna för ett effektivt skydd för täkten. När vi kommit överens är det kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet. Här hittar du mer information om vattenskyddsområdet i Klöverträsk.