Gäddviks nya vattenverk

Nu öppnar vi kranarna på Sveriges modernaste vattenverk i Norra Gäddvik för att leverera ett gott och säkert dricksvatten till Luleåborna. – Detta är ett historiskt ögonblick, det är drygt hundra år sedan vi för första gången levererade dricksvatten härifrån säger Jan-Erik Ylinenpää, sektionschef VA-produktion.

Entreprenörer och kontrollanter för det nya Vattenverket i Gäddvik samlade inför den spännande premiäröppningen av kranarna med vatten från det nya verket ut till medborgarna i centrala Luleå. Foto; Per Pettersson

Entreprenörer och kontrollanter för det nya Vattenverket i Gäddvik samlade inför den spännande premiäröppningen av kranarna med vatten från det nya verket ut till medborgarna i centrala Luleå. Foto; Per Pettersson

Under den första veckan i november 2015 startar igångsättningen av det nya vattenflödet från Gäddviks nya vattenverk. Rent tekniskt innebär det att vattnet från det nya vattenverket långsamt kommer att släppas på i ledningarna och där blandas med vatten från det gamla vattenverket.
För att garantera säkerheten och minimera störningarna för våra kunder kommer både det gamla och nya vattenverket att leverera vatten under en övergångsperiod.

Inledningsvis kan, trots detta, vissa störningar såsom grumligt vatten förekomma men när väl det nya vattenverket är i full produktion så kan vi garantera en bättre kvalitet tack vare fler reningssteg i processen.

Gäddviks nya vattenverk är tredje generationens anläggning som försörjer Luleåborna med dricksvatten sedan det första togs i bruk år 1906. Det räknas idag som Sveriges modernaste vattenverk i sitt slag.

Efter att vattenflödet är säkrat och leveransen av vattnet går som planerat kommer avvecklingen av Gäddviks gamla vattenverk att påbörjas.

I mitten av december 2013 började driftssättningen av Gäddviks nya vattenverk.
Verket har sedan stegvis körts igång och är nu redo att tas ut i full funktion från november 2015.

Här står gänget från nyanläggningsteamet på Gäddviks VV  och ser med spänning fram emot att vrida på kranarna.  På bilden, Petra Viklund, Daniel Ekervhen, Henrik Enström, Patrik Fahlén, Robert Lundgren och Daniel Pohjanen. Foto: Per Pettersson

Här står gänget från nyanläggningsteamet på Gäddviks VV och ser med spänning fram emot att vrida på kranarna. På bilden, Petra Viklund, Daniel Ekervhen, Henrik Enström, Patrik Fahlén, Robert Lundgren och Daniel Pohjanen. Foto: Per Pettersson

Bakgrund

Ett nytt vattenverk i Gäddvik har diskuterats länge och 2007 började planeringen. Behovet av expansion utgår ifrån att befolkningsprognosen i Luleå fortsatt pekar uppåt. År 2050 beräknas vi vara närmare 100 000 personer i kommunen.

Även om vattenkonsumtionen räknat per invånare har minskat sedan 1980-talet så krävs det långsiktig planering för VA-försörjningen för att möta framtida krav både vad gäller leveranssäkerhet och kvalitet.

Normalt ska nya Gäddviksverket, precis som det gamla vattenverket på samma plats, fungera som ett grundvattenverk. Älvvatten infiltreras i grusåsen intill vattenverket och bildar ett konstgjort grundvatten. Samtidigt är hela verket förberett för att kunna fungera som ett rent ytvattenverk om olyckan skulle vara framme och grusåsen blir obrukbar för kortare eller längre tid.

Förstärkt skalskydd

Säkerhet i form av skalskydd och redundans* i processen har varit fokus under projekteringen av vattenverket. Alla processdelar byggs i två separata processlinjer så att en linje kan ställas av oberoende av den andra.

– Hela verket byggs för åtkomst inifrån, förklarar driftchefen Patrik Fahlén. Till exempel byggs alla luftningar och luckor där det finns åtkomst till vattnet i larmade områden inomhus. Det gör att fasaden blir bunkerliknande utan fönster. Fasaden utan fönster är inte endast för säkerheten utan också för att vi inte vill få tillväxt av alger och myggor om solljus tränger in i bassänglokalerna.

*Vad betyder redundans? Redundans byggs ofta in i system som måste ha hög tillförlitlighet.I datorsystem kan två datorer arbeta parallellt med samma uppgifter och spegla varandra, så att om en av dem havererar så tar den andra över.

Personalrum för kvinnor

I personaldelen med omklädningsrum har det skett stora förändringar och Patrik Fahlén berättar att det byggts lika stora avdelningar för män och kvinnor. En självklarhet kan man tycka men idag finns inte några kvinnor anställda på verket. Det förhållandet hoppas man kunna ändra på och då krävs det lika bra lokaler för de kvinnliga anställda.

Skärpt säkerhet

En svårighet under de senaste ett och ett halvt åren har varit att ha en stor byggarbetsplats intill det gamla vattenverket och infiltrationsområdet. Säkerhetsfrågorna vid bygget har fått mycket uppmärksamhet.
– Vi har haft hård ordning på entreprenörerna, berättar Patrik Fahlén och nämner bland annat de uppställningsplatser för fordon som anvisats inom skyddsområdet. Om bilar eller arbetsfordon skulle parkeras fel går det ut böter i 50 000 kronors-klassen. Alla entreprenörer har också fått utbildning där vikten av att skydda arbetsplatsen trummats in.
– Det vi har vunnit med att styra hårt är att småolyckor rapporterats direkt. Vi är mycket nöjda med entreprenörernas jobb, säger produktionschefen Jan-Erik Ylinenpää.

Drifttagning

Verket körs igång stegvis och när det väl fungerar som ytvattenverk i det så kallade nödläget så kommer man ställa över till normal drift via infiltrationssteget. Påkoppling på nätet beräknas ske hösten 2014. I det skedet befarar man dock inga större problem eftersom det inte är ett byte av vattenkvalitetet som sker även om dricksvattennätet tillfälligt kan utsättas för en del hydrauliska effekter när de nya huvudledningarna kopplas in.
Vattenkvaliteten kommer dock i sin helhet att bli bättre med mindre partiklar, men det är just under själva omkopplingen som störningar kan uppkomma. Vi kommer, som en säkerhetsåtgärd, använda lite högre klordosering vid omkopplingar av ledningar som kan orsaka grumligt och missfärgat vatten.

Driftspersonalen har varit hårt engagerad under hela byggperioden och ser fram emot att ta den nya anläggningen i drift. – Vi går en spännande framtid till mötes, säger driftchef Patrik Fahlén som snart är stolt chef över Sveriges modernaste vattenverk.

Stolt trio, Jan- Erik Ylinenpää, Patrik Fahlén och Hendrik Visser vid Gäddviks vattenverk. Foto: Erik Winnfors Wannberg Va-tidskriften Cirkulation

30 000 nya Luleåbor

Hela vattenverket med installationer och ledningsdragningar kostar 245 miljoner kronor vilket är en rimlig investering med tanke på att verket i framtiden kommer att leverera dricksvatten till närmare 100 000 personer. – Det nya vattenverket är en robust konstruktion med lång drifttid som kommer att säkerhetsställa Luleås framtida utveckling. Vi ökar säkerheten för vattenleveranser och uppgraderar dricksvattenkapaciteten så att den ska räcka till ytterligare 30 tusen luleåbor. – Vattenverket ger ökade möjligheter till utveckling av Luleå kommun vilket känns mycket positivt, säger avdelningschefen för vatten & avlopp, Hendrik Visser.

När det nya vattenverket är inkopplat så är en av flaskhalsarna för Luleå kommuns expansion bortbyggd. Nästa flaskhals att bygga bort blir det befintliga ledningsnätet som successivt kommer att bytas ut. Projektet Östra Länken som startar hösten 2014 är början på detta omfattande arbete.

Nytt vattenskyddsområde

I och med bygget av Gäddviks nya vattenverk har ett nytt vattenskyddsområde fastställts med fyra olika zoner som sträcker sig 3,5 mil uppströms Luleälven till Bodens kraftdamm.

Östra Länken nästa stora VA - projekt

Etapp 4 A - Östra Länken

Nästa stora VA projekt som drar igång i Luleå kommun är Östra Länken.
Östra länken är ett av Luleå kommuns viktigaste byggprojekt. Det är byggandet av nya va-ledningar som står i fokus men en stor del av Luleås samhällsliv kommer att påverkas. Även aspekter som miljö, trafik, stadsbyggnad, rekreation och estetik kommer att spela viktiga roller under projektets gång.

Läs mer om projekt Östra Länken här.