Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet.

Målet är att vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten. Det är inte bara vattentillgångar som används idag som skyddas. Även reservvattentäkter eller sådana vattentäkter som kan vara av vikt för vattenförsörjningen i framtiden ska skyddas.

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte. Vissa saker ska du söka tillstånd för, andra saker får du inte göra alls då det kan förorena vattentäkten.

Hantering av kemisk bekämpningsmedel och olja är till exempel förbjudna inom delar av ett vattenskyddsområde eftersom det innebär risker för vattenkvaliteten.

Sökbar karta för vattenskyddsområden

Vi har tagit fram en sökbar karta för att du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare enklare skall kunna hålla reda på i vilken skyddszon du befinner dig i och vad som gäller där. Kartan är sökbar på adress eller fastighetsbeteckning.

Här hittar du den sökbara kartan för vattenskyddsområdenlänk till annan webbplats

Gäddviks vattenskyddsområde

Gäddviks vattenskyddsområde skyddar både grundvattnet och ytvattnet som används för att producera dricksvatten. Skyddsområdet inkluderar Lule älv från strax norr om E4:an hela vägen uppströms till Bodens kraftstation. På båda sidor om älven inkluderas närliggande landområden. Skyddsområdet är indelat i 5 zoner; vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon A och B samt tertiär skyddszon.

Några av de regler som gäller inom skyddsområdet:

 • Hanterar du oljeprodukter i större mängder än 50 l i primär skyddszon, 250 l i sekundär och tertiär skyddszon gäller särskilda bestämmelser.
 • Bekämpningsmedel i kommersiell verksamhet får inte användas utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.
 • Gödsling kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.
 • Upplag av timmer, bark och flis kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.
 • För att avverka skog i området kan du behöva tillstånd.
 • Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg om du planerar att anlägga en ny avloppsanläggning eller göra åtgärder på ditt befintliga avlopp.
 • Att använda salt för halk- och dammbekämpning på vägar är förbjudet inom vissa delar av skyddsområdet.
 • Grustäkter kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.
 • Särskilda regler gäller för uppställning av fordon, arbetsmaskiner och arbetsfordon.
 • Att tvätta bilen på uppfarten eller gräsmattan är förbjudet i de flesta av skyddszonerna. Det är alltid bäst att tvätta bilen i en godkänd tvätthall avsedd för fordon.
 • Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg om du planerar att anlägga jord- eller bergvärme.
 • Schaktning av jordmassor och dikning kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt.

Föreskrifterna i sin helhet hittar du här
Karta över Gäddviks vattenskyddsområde

Övriga vattenskyddsområden i Luleå kommun

 • Andträsket (Råneå) 
 • Bergnäset
 • Brändön
 • Klöverträsk
 • Niemisel
 • Strömsund
 • Ängesbyn

Revidering av skyddsområden

Vi arbetar för närvarande med att upprätta skyddsområden för de kommunala vattentäkter som saknar ett fullgott skydd samt översyn av befintliga skyddsområden. De vattentäkter som är aktuella för tillfället är Högsöns grundvattentäkt (försörjer Vitå och delar av Högsön) Klövertäsks samt Jämtöns grundvattentäkt.

Hur gör jag för att ansöka om tillstånd?

Det är hos stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg du ansöker om tillstånd. Ansökningsblanketter hittar du här. För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt, glöm inte att bifoga eventuella bilagor. Tänk på att söka tillståndet i god tid, du behöver det innan du startar en ny verksamhet. Handlar det om en pågående verksamhet har du två år på dig att ansöka om tillstånd efter det att beslutet om vattenskyddsföreskrifterna vunnit laga kraft.

Om det finns särskilda skäl kan miljö- och byggnadsnämnden ge dispens från förbud. Dispens kan bara ges i undantagsfall om det är förenligt med vattenskyddsföreskrifternas syfte.

Enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa tas en timavgift ut för handläggning av ansökan om tillstånd och dispens.