Vattenkvalitet

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel och det ställs höga krav på dess kvalitet.

I Luleå har vi ett dricksvatten av hög kvalitet. Livsmedelsverket är den myndighet som fastställer kraven för vad ett dricksvatten får innehålla. Som övergripande regel säger Livsmedelsverket att allt dricksvatten skall vara hälsosamt och rent. Som stöd för oss dricksvattenleverantörer har man preciserat kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, SLVFS 2001:30länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Föreskriften innehåller listor över parametrar som skall analyseras och gränsvärden som inte får överskridas.

Mjukt och hårt vatten

Hur hårt vattnet är beror på dess innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med hög halt av dessa ämnen kallas för hårt vatten. Vattnets hårdhet mäts i dH, så kallade tyska grader.

Här nedan redovisas hårdhet, pH och alkalinitet på vattnet från de olika vattenverken i Luleå kommun. I Luleå har vi generellt ett mjukt vatten men i vissa av byarna bedöms vattnet som medelhårt. Vattnets hårdhet har betydelse för hur mycket tvättmedel du behöver använda. När du använder mindre mängd tvättmedel minskar du belastningen på våra reningsverk. ​ 

Vattenverk

Hårdhet (dH)

pH

Alkalinitet (mg/l)

Gäddvik¹

3,5

8,0

65

Råneå

4,6

7,9

66

Brändön

0,7

8,5

197

Högsön

5,3

8,1

128

Jämtön

2,1

8,3

74

Klöverträsk

5,4

8,5

195

Niemisel

4,2

8,3

94

Strömsund

2,3

8,4

140

Ängesbyn

2,7

8,0

56

¹Gäddviks vattenverk försörjer dig som bor i centrala Luleå, Ale, Alvik, Antnäs, Avan, Bensbyn, Bälinge, Ersnäs, Gammelstad, Kallax, Måttsund, Persön, Rutvik och Sunderbyn.

Hårdhet

Benämning

0 - 2,0

Mycket mjukt vatten

2,1 - 4,9

Mjukt vatten

5,0 - 9,8

Medelhårt

9,9 - 21

Hårt

Över 21

Mycket hårtAnalysresultat för dricksvatten i Luleå kommun

Nedan hittar du en översikt av analysresultaten för 2017 från de kontroller vi genomför regelbundet på utgående dricksvatten från vattenverken i kommunen. Totalt tar vi ca 600 prover årligen för att säkerställa att ditt vatten håller en hög och jämn kvalitet. Proverna bedöms utifrån Livsmedelsverkets regelverk. Vattnet bedöms då som "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" som dricksvatten.

Översikt mikrobiologiska analysresultat för Gäddviks vattenverk

Parameter

Enhet

Gräns-värde

Medel-värde

2017

Kommentar

Aktinomyceter

antal/ 100 ml

100

< 1

Kan ge lukt och smak och tillväxa lokalt i distributionsanläggningar.

Antal mikroorganismer

vid 22°C

antal/ml

100

< 1

Bakterier som

normalt finns i mark och sjöar

Clostridium

perfringens

antal/

100 ml

påvisad

< 1

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

Escherichia coli (E. coli)

antal/ 100 ml

påvisad

< 1

Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel.

Koliforma bakterier

antal/ 100 ml

påvsad

< 1

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

 

Översikt kemiska analysresultat för Gäddviks vattenverk 

Parameter

Enhet

Gräns-värde


Medel-värde

 2017

Kommentar

Alkalinitet, HCO3

mg/l

finns ej

65

Anger hur stabilt vattnet är i surhetsgrad.

Aluminium, Al

mg/l

0,10

0,020

Kan lösas ut ur marken vid låga pH-värden.

Ammonium, NH4

mg/l NH4

0,50

0,001

Förhöjd halt kan indikera påverkan

av gödsel och/eller avlopp.

Fluorid, F

mg/l F

1,5

0,13

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

Färg

mg/l Pt

15

< 5

Organiska ämnen
(t ex växtrester) och järn- & manganrester kan ge vattnet färg.

Hårdhet

°dH

finns inte

3,5

Läs på tvättmedels-förpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt vatten är på tvätt-medelsför-packningen 0-6 °dH.

Järn, Fe

mg/l Fe

0,10

<0,050

Kan ge färg och grumlighet.

Kalcium, Ca

mg/l

100

22

Bidrar tillsammans med magnesium till vattnets hårdhet.

Kemisk syreförbrukning, COD-Mn

mg/l

4,0

< 0,8

Mått på vattnets halt av organiska ämnen.

Klorid, Cl

mg/l

100

11

Förhöjd halt kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi eller vägsalt.

Konduktivitet

mS/m

250

16

Ett mått på salthalten i vattnet.

Koppar, Cu

mg/l

0,20

< 0,020

Förhöjda kopparhalter härstammar oftast från fastighetens vatteninstallationoch kan ha samband med låga pH-värden.

Magnesium, Mg

mg/l

30

2,1

Bidrar tillsammans med kalcium till vattnets hårdhet.

Mangan, Mn

mg/l

0,05

< 0,020

Kan ge färg och grumlighet

Natrium, Na

mg/l

100

6

Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten.

Nitrat, NO3

mg/l

20

0,050

Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor.

Nitrit, NO2

mg/l

0,10

< 0,003

Förhöjd halt kan indikera påverkan

av gödsel och/eller avlopp.

pH

-

<7,5 och >9,0

8,0

pH bör ligga mellan 7,5 - 9,0. Låga pH-värden medför risk för korrision på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i vattnet.

Sulfat, SO4

mg/l

100

8,1

Förhöjd halt kan påskynda korrision på ledningar. Halter över 200 kan ge smakförändringar och övergående diarré hos känsliga barn.  

Turbiditet

FNU

0,50

0,13

Grumlighet

 
< = mindre än
 > = större än

 
För övriga kommunala vattenverk hittar du översikt av analysresultaten för 2017 här:

Här hittar du en förklaring till vad de olika analyserna betyder.

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos oss på Stadsbyggnadsförvaltningen. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du kontaktar VA-avdelningen för en genomgång.