Vattenkvalitet

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på dess kvalitet. Så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel. 

I Luleå har vi ett gott dricksvatten av hög kvalitet. Livsmedelsverket är den myndighet som fastställer kraven för vad ett dricksvatten får innehålla. Som övergripande regel säger Livsmedelsverket att allt dricksvatten skall vara hälsosamt och rent. Som stöd för oss dricksvattenleverantörer har man preciserat kravet i Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, SLVFS 2001:30länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Föreskriften innehåller listor över parametrar som skall analyseras och gränsvärden som skall understigas.

Mjukt och hårt vatten

Hur hårt vattnet är beror på dess innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med hög halt av dessa ämnen kallas för hårt vatten. Vattnets hårdhet mäts i dH, så kallade tyska grader.

Här nedan redovisas hårdhet, pH och alkalintet på vattnet från de olika vattenverken i Luleå kommun. I Luleå har vi generellt ett mjukt vatten men i vissa av byarna bedöms vattnet som medelhårt. Vattnets hårdhet har betydelse för hur mycket tvättmedel du behöver använda. När du använder mindre mängd tvättmedel minskar du belastningen på våra reningsverk. ​ 

 

Vattenverk kvalitet vatten‌

Vattenverk

Hårdhet (dH)

pH

Alkalinitet (mg/l)

Gäddvik¹

3,9

8,3

63

Råneå

4,5

8,1

58

Brändön

0,9

8,4

186

Högsön

5,2

8,0

115

Jämtön

2,3

8,1

73

Klöverträsk

5,7

8,5

200

Niemisel

3,8

8,1

85

Strömsund

2,1

8,4

140

Ängesbyn

2,1

7,7

29

¹Gäddviks vattenverk försörjer dig som bor i centrala Luleå, Alvik, Antnäs, Avan, Bensbyn, Bälinge, Ersnäs, Gammelstad, Kallax, Måttsund, Persön, Rutvik och Sunderbyn.

 

Benämning hårdhet

Hårdhet

Benämning

0 - 2,0

Mycket mjukt vatten

2,1 - 4,9

Mjukt vatten

5,0 - 9,8

Medelhårt

9,9 - 21

Hårt

Över 21

Mycket hårt

Analysresultat för dricksvatten i Luleå kommun

Nedan hittar du en översikt av analysresultaten för 2013 från de kontroller vi genomför regelbundet på ledningsnätet i kommunen. Totalt tar vi över 300 prover årligen för att säkerställa att ditt vatten håller en hög och jämn kvalitet. Proverna bedöms utifrån Livsmedelsverkets regelverk. Vattnet bedöms då som "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" som dricksvatten.

Analys av vattenkvalitet

Parameter

Enhet

Gräns-värde

Medel-värde

2013

Kommentar

Antal mikroorganismer

vid 22°C

antal/ml

100

4

Bakterier som

normalt finns i mark och sjöar

Antal långsamtväxande bakterier

antal/ml

5000

34

Bakterier som normalt finns i mark och sjöar

Clostridium

perfringens

antal/

100 ml

påvisad¹

<1

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

Escherichia coli (E. coli)

antal/ 100 ml

påvisad¹

<1

Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel.

Koliforma bakterier

antal/ 100 ml

påvisad¹

<1

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.

 

Översikt kemiska analysresultat för Gäddviks vattenverk 2013

Para-

meter

Enhet

Gräns-värde


Medel-värde

 2013

Kommentar

Ammonium (NH4)

mg/l NH4

0,5

0,005

Förhöjd halt kan indikera påverkan

av gödsel och/eller avlopp.

Fluorid (F)

mg/l F

1,5

0,15

Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet.

Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.

Färg

mg/l Pt

30

7

Organiska ämnen
(t ex växtrester) och järn- & manganrester kan ge vattnet färg.

Hårdhet

°dH

finns inte

4,1

Läs på tvättmedels-förpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt vatten är på tvätt-medelsför-packningen 0-6 °dH.

Järn (Fe)

mg/l Fe

0,2

0,05

Kan ge färg och grumlighet.

Konduktivitet

mS/m

250

25

Ett mått på salt-halten i vattnet.

Lukt

-

svag

Ingen

Organiska ämnen

(tex växtrester) kan ge lukt och smak

Mangan

mg/l Mn

0,05

0,01

Kan ge färg och grumlighet

Nitrit (NO2)

mg/l NO2

0,5

<0,003

Förhöjd halt kan indikera påverkan

av gödsel och/eller avlopp.

pH

-

<7,5 och >9,0

8,5

pH bör ligga mellan 7,5 - 9,0

Turbiditet

FNU eller NTU

1,5

0,44

Grumlighet

Radon

Bq/l

100

17

Radon är en gas

som bildas vid sönderfall av uran

i berggrunden

CODMn

mg O2/l

4

1

Mått på vattnets

halt av organiska ämnen

Koppar

mg/l Cu

0,2

0,04

Förhöjda koppar-halter härstammar oftast från fastighetens vatteninstallation

och kan ha samband med låga pH-värden.

 

För övriga kommunala vattenverk hittar du översikt av analysresultaten för 2013 här.

Här hittar du en förklaring till vad de olika analyserna betyder.

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos oss på tekniska förvaltningen. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.