Lulnäsudden

Kommunalt vatten till Lulnäsudden!
– Vi har som ett undantag i en nödsituation beslutat oss för
att upprätta en förbindelsepunkt från vårt kommunala vattennät till de boende på Lulnäsudden, säger Lenita Ericson ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Här ligger Lulnäsudden. Karta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det kontroversiella beslutet togs vid Stadsbyggnadsnämndens möte den 25 februari där en hemställan från Försvarsmakten och Stadsbyggnasdförvaltningen påtalade nödvändigheten av att försörja området med friskt vatten då det visat sig att grundvattnet i området är otjänligt på grund av för höga halter av det hälsofarliga ämnet PFAS - perfluorerade ämnen -.

Bakgrund

Det var under augusti 2015 upptäckten av oroväckande höga värden av det hälsofarliga ämnet PFAS gjordes. Då Lulnäsuddens vattenbrunnar ligger i anslutning till F 21 misstänker man att tidigare övningar med brandsläckningsskum kan vara en källa till föroreningen. De boende som främst består av sommargäster med sommarvatten från en brunn i området avråddes använda vattnet tills vidare utredningar gjorts vilket ledde till att man ännu får sitt vatten från nödvattentankar.

Ny vattenledning

Eftersom området ligger utanför Luleå kommuns vattenledningsnät har kommunen formellt inget ansvar för händelsen men har i samråd med Försvarsmakten och Lulnäsets vattenförening beslutat att erbjuda området en anslutningspunkt för dricksvatten. Den gemensamma förbindelsepunkten till området upprättas där den kommunala vattenledningen är dragen längs Kallaxvägen.

Därefter tar Försvarsmakten över ansvaret att i samråd med Lulnäsets vattenförening anlägga ny vattenledning fram till de boende. Ledningssystemet kommer sedan att ägas och förvaltas av en gemensamhetsanläggning för området som skall ägas av en samfällighetsförening som är på gång att bildas.

– Undantaget i vårt yttrande grundar sig i att det i det här fallet föreligger stor risk för människors hälsa och i det här läget finns ingen annan lösning, säger Hendrik Visser, avdelningschef på VA avdelningen vid Stadsbyggnasdförvaltningen.

Fotnot: Runt sjuttio sommarstugor får sitt vatten från vattentäkten. Dessutom finns flera privata brunnar i området.