VA-plan 2030

För att skapa ett attraktivt växande Luleå som är hållbart över tiden krävs en god och långsiktig planering för vatten och avlopp. Vi kallar denna planering för VA-plan 2030.

Luleås största VA-projekt Östra Länken är en dyrbar men nödvändig satsning för nutid och kommande generationer.

Luleås största VA-projekt Östra Länken är en dyrbar men nödvändig satsning för nutid och kommande generationer vad gäller robust leverans av vatten och avlopp genom staden.

Beslutsgången innan start

Stadsbyggnadsnämnden tog idag, den 25 oktober, beslut om att rekommendera kommunfullmäktige att anta förslag till VA-policy och VA-plan 2030.

- VA-planen bidrar till att säkerställa en VA-försörjning för Luleå kommun som är hållbar över tiden, säger Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kommunfullmäktige kommer att få ärendet på sitt bord efter dagens möte och ett beslut i frågan förväntas tas på kommunfullmäktiges möte den 17 december.

VA-policy

Grunden för vår VA-plan bygger på olika principer, så kallad VA - policy. Det innebär att sex punkter har lyfts upp som särskilt viktiga att ta hänsyn till.

VA-policyn redovisar Luleå kommuns målbild för VA-försörjningen 2050 samt de principer som kommunen måste arbeta med för att nå målbilden. VA-planen har 2030 som tidshorisont och beskriver kommunens planering, riktlinjer och de åtgärder som behövs för att uppfylla VA-policyn.


VA-planens syfte och mål

 • Den kommunala tillväxten ska ske hållbart utifrån de långsiktiga planer som kommunen upprättat
 • Kommuninvånarna ska känna trygghet i att veta hur kommunen planerar att lösa vatten och avlopp i kommunen
 • Säkra hög kvalitet på yt-, grund- och dricksvatten i kommunen
 • Tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande
 • Säkerställa nyttjandet i form av ekosystemtjänster i va-försörjningen

Målbild 2050

VA-försörjningen i Luleå kommun år 2050 är trygg och säker för alla kommunens invånare.

VA-försörjningen inom allmänt verksamhetsområde samt enskilda VA-anläggningar bygger på hållbara lösningar och ansvarsfullt nyttjande av tillgängliga ekosystemtjänster.

VA-lösningarna ger ett hållbart vardagsliv för invånarna.

VA-planen beskriver hur VA-frågorna skall hanteras i hela kommunen, dvs både i stadsbygd och landsbygd. I stadsbygden och större samhällen och byar är det kommunen som ansvarar för VA-försörjningen.

I VA-plan 2030 ingår Luleås landsbygd i de åtgärder som presenteras i planen .Bild över Jämtön. Foto: Fredrik Broman

I VA-plan 2030 ingår Luleås landsbygd med de åtgärder som presenteras i planen. Bild över Jämtön. Foto: Fredrik Broman

De ligger inom s.k. verksamhetsområde för vatten och spillvatten. I övriga områden är det den enskilda fastighetsägaren, ensam eller gemensamt med andra, som ansvarar för VA-försörjningen.

Delplan för den allmänna VA-anläggningen

Kommunal VA-försörjning, den s.k. allmänna va-anläggningen, är till stor del gammal och i behov av förnyelse men behöver också utökas för att klara ett växande Luleå.
Vid förnyelse och renovering är det viktigt att åtgärderna görs på rätt ställe så att va-abonnenternas pengar används på bästa sätt, vilket är en prioriterad fråga i VA-planen.

Ledningsarbetet i Luleå centrum. Foto: Per Pettersson

Ledningsarbetet i Luleå centrum. Foto: Per Pettersson

Kommunens VA-anläggningar och ledningar behöver också anpassas för större vattenmängder och säkras mot översvämningar och torka som blir vanligare pga pågående klimatförändring. Andra viktiga frågor som lyfts fram i VA-planen är åtgärder för att säkra dricksvattnet och skärpta krav vad gäller rening av avloppsvatten.

Prioriterade åtgärder

Östra Länken

Östra länken – en förutsättning för dagens och framtidens luleåbor

I första hand prioriteras VA-projektet Östra Länken för att säkra vattenförsörjningen till hela stan. Det betyder enkelt att vi måste se till att vi har stabil och robust leverans av dricksvatten först och efter det gäller det att se över avloppet.

Luleå kommun investerar 100–150 miljoner kronor per år i VA-projektet Östra länken och i de planerade etapperna som sträcker sig 10–15 år framåt gäller främst utbyggnad av huvudstråket från Gäddviks vattenverk till avloppsreningsverket på Uddebo.

Östra Länken som är "Vattnets motorväg genom Luleå" - bygger på att vi i etapper byter ut och/eller lägger nya vatten - och avloppsledningar längs sträckan.

Här kan du läsa mer om projekt Östra Länken.

Sörbyarna

Andra prioriterade frågor i VA-planen är arbete med att säkra och förstärka vattenförsörjningen i Sörbyarna genom byggande av två högreservoarer i Antnäs respektive Måttsund. Parallellt med detta föreslås utredning av hur avloppsförsörjningen skall lösas långsiktigt så att beslut kan tas och planering starta.

Barn i Råneåpoolen

Råneå

För vattenförsörjning av Råneå har beslut tagits tidigare om att ansluta till Gäddviks vattenverk. I VA-planen föreslås VA-utredning för beslut om ledningssträckning till Råneå och fortsatt planering och byggande med preliminär tidplan på 5 år.

Klassning av områden

I VA-planen har samlade bebyggelsegrupper bedömts utifrån behov av och möjlighet att förändra VA-försörjningen. Totalt har 120 områden bedömts och klassats i fyra kategorier:

 • Utbyggnadsområden - områden som idag har enskild VA-försörjning och som bör anslutas till allmän VA-försörjning. Dessa redovisas i Delplan för VA-utbyggnad nedan.
 • Utredningsområden - områden som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Benämningen VA-utredningsområde kan betraktas som ett ”tillfälligt tillstånd”. Ett område kan tillhöra denna områdestyp i många år.
 • Bevakningsområden - områden som idag har enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Området kan behöva bevakas lite extra där bevakningen syftar till att följa om behovet av en förändrad VA struktur förändras över tid.
 • Enskilt VA-område - område med en sådan karaktär att vatten och avlopp kan lösas enskilt även i framtiden.

Samtliga områdestyper redovisas på karta i denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delplan för VA-utbyggnad

I VA-planen föreslås den allmänna VA-anläggningen byggas ut i områdena Västra Revelsudden, Östra Bensbyn och Lövskär med föreslagen tidplan enligt nedan. För samtliga tre områden är behovet är stort och en prioritering har tagits fram för att uppnå en god planering.

Västra Revelsudden har prioriterats utifrån följande faktorer:

 • Området utpekas som ny/ändrad tät struktur i förslag till översiktsplan 2019
 • Kapacitet finns i närliggande VA-anläggning
 • Samordningsmöjlighet finns med utbyggnad av Dalbo som startar 2019
 • Känslig innerfjärd som recipient

Östra Bensbyn har prioriterats utifrån följande faktorer:

 • Området utpekas som ny bebyggelse och förtätning i den fördjupade översiktsplanen för Bensbyn
 • Hög omvandlingsfaktor och stor andel permanentboende
 • Kapacitet finns i närliggande VA-anläggning
 • Känslig fjärd som recipient

Lövskär/Hertsölandet har prioriterats utifrån följande faktorer:

 • Hög omvandlingsfaktor och många permanentboende
 • Inventering av enskilda va-anläggningar visar behov av gemensamma lösningar
 • Kapacitet finns när Östra Länken Etapp 2C har byggts 2026

Informationsmöten

Den exakta utbredningen av utbyggnadsområdena bestäms när planeringen av arbetet startar. Fastighetsägarna i områdena kommer att bli kallade till informationsmöten med start våren 2019. Då får de boende möjlighet att få svar på sina frågor och höra vad som kommer att hända och på vilket vis de blir berörda. Exempelvis kan det gälla funderingar kring ekonomi, eget ansvar eller om gårdens gamla vårdträd måste tas ned.

Delplan för enskild va-försörjning

I Luleå kommun finns mer än 4000 enskilda avlopp. I VA-planen har en målsättning om att åtgärda 5 % av dessa årligen föreslagits. Det innebär inventering av 200 enskilda avlopp per år. Utifrån inventeringen ställs krav på fastighetsägarna att vidta åtgärder så att avloppsanläggningarna uppnår godkänd status. En inventeringsplan har beslutat där vilka områden som skall inventeras och när beskrivs närmare.

Hållbara stadsdelar och byar

Kommunen gör utvecklingsplaner för olika delar av kommunen för att anpassa förutsättningarna för varje område att nå hållbarhet. En utvecklingsplan är en fördjupning av översiktsplanen. Kommunen har ambitioner för att utveckla landsbygden för att nå Vision Luleå 2050 om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Luleå.

Läs om läget med Utvecklingsplan på sidorna om hållbara stadsdelar och byarlänk till annan webbplats.

Ekonomi

VA-planen bidrar till att säkerställa en VA-försörjning för Luleå kommun som är hållbar över tiden. För att uppnå detta krävs investeringar i både kommunala och enskilda VA-anläggningar vilket innebär kostnader för kommunmedborgarna. Den som är ansluten till den allmänna anläggningen kommer att få högre kostnader genom en ökad VA-taxa och den som är del i en enskild anläggning belastas av kostnader för att hålla denna i skick. Allt med syfte att uppnå en trygg och säker VA-försörjning där hänsyn till miljö och hälsa står i fokus.

Personligt stöd och service till fastighetsägare erbjuds

En VA-rådgivare finas till hands som ett stöd för fastighetsägare. Läs mer här.
– Vi hoppas kunna ge service och stötta människor till att hitta enskilda lösningar som blir bra för dem, säger Petra Viklund, VA - chef på Luleå kommun.

Några generella råd går inte att ge på rak arm då alla fastigheter har sina egna förutsättningar utifrån placering och fastighetsägarnas ekonomiska förmåga.

Kontakt

VA-rådgivaren öppnade rådgivning för allmänheten 14 januari 2019. Projektet pågår under två år.