Taxor och abonnemang

Som kund hos oss betalar du en taxa för vatten och avlopp. Vår verksamhet är helt taxefinansierad. Det innebär att inga skattemedel används och att vår verksamhet inte är vinstdrivande.

Justering av VA-taxan 2018 - höjs med 12 procent från och med 1 januari 2018

Kommunfullmäktige har beslutat att den fasta och rörliga VA-taxan höjs med tolv procent från och med 1 januari 2018. 

72 kr mer per månad i villa och 42 kr mer i månaden för lägenhet
Höjningen innebär att en familj i en genomsnittlig villa får betala 72 kr mer i månaden för vatten- och avlopp. För boende i lägenhet innebär höjningen 42 kr i månaden.

Hög investeringstakt
En orsak till höjningen är den höga investeringstakt som råder. Att skapa bostäder och arbetsplatser för en växande befolkning kräver att kapaciteten i vatten- och avloppssystemet höjs. Östra länkens olika etapper, uppgraderingen av Uddebo reningsverk samt nytt vattenverk är några exempel på investeringar som gjorts.

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kommer avgifterna för kommunalt vatten och avlopp att fördubblas de kommande 20 åren.
 

 

Under medel vad gäller VA-avgifter i Sverige

Luleå ligger något under eller nära medel vad gäller VA-avgiften för ett normalhushåll i jämförelse med kommuner i Luleås storlek.

– Vi måste fortsätta investera för nya vatten- och avloppsledningar i Luleå kommun, både för att kunna fortsätta växa och för att byta ut gamla ledningar, säger Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Under de närmaste åren ska områden i Luleå inventeras och med en bibehållen investeringstakt krävs det en årlig 5-10 procentig höjning av taxan.

– Vatten- och avloppsverksamheten är självfinansierad vilket innebär att varje hushåll betalar sin del av vad det kostar att driva anläggningar och ledningsnät enligt självkostnadsprincipen, säger Lenita Ericson.

Även för de som bygger nytt höjs kostnaden för att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. För en normalstor villa med 800 m2 tomt innebär det att kostnaden ökar med 2 860 kronor under nästa år. Anslutningskostnaden i Luleå ligger trots den föreslagna höjningen en bra bit under medel (cirka 30 000 kronor) för svenska kommuner i storleksordningen 50 000–100 000 invånare.

Inventering för tillväxt

Vi har redan påbörjat arbetet med att förstärka befintligt ledningsnät (Östra länken) samt genomfört stora investeringar i vårt största vattenverk, Gäddvik, samt avloppsreningsverket i Uddebo. Vad gäller det redan utbyggda ledningsnätet börjar det bli till åren och därför pågår arbetet med en förnyelseplan för kommunen där område för område kommer att inventeras de närmaste 5-10 åren. Detta tillsammans med fortsatta förstärkningar och utbyggnationer för att möjliggöra tillväxt för Luleå kommer att utgöra grunden för framtida investeringsbehov.

Stad i förändring

Kommunens vattentjänster är en förutsättning för ett fungerande samhälle: såväl dricksvattenleverans som avloppsrening måste hanteras säkert för att skydda människor och miljön. I takt med att staden förändras och nya utmaningar dyker upp, såsom klimatförändringar, måste även systemet för vattenförsörjning utvecklas.

Återställ
De olika avgifterna
Återställ
Ökade krav på va-verksamheten påverkar taxan
Återställ
Vem bestämmer taxan?