Ordlista Vatten och Avlopp

 ABVA - Kommunen upprättar allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). ABVA reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.

Avloppsvatten — ett samlingsnamn för spillvatten, kylvatten, dagvatten och dränvatten.

Bräddning - Avloppsvattnet går rakt ut i recipienten utan att först ha behandlats i reningsverket.

Biogas
Ett gasformigt biobränsle som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Det kan utvinnas ur olika material, till exempel från reningsverkens slam, från matavfall  och från gödsel från jordbruket.

Dagvatten — Regn och smältvatten. Det avleds oftast till naturen via diken för infiltration i mark eller ledningar till närliggande vattendrag.  Regn- och smältvatten från tak, gator och andra ytor som inte tränger ned i marken utan rinner på markytan.

Dricksvatten — Kvalitetsgodkänt vatten för obehindrat nyttjande som dricksvatten.

Dränvatten (dräneringsvatten) — Vatten som kommer från dränering av husgrunder och utdikningsområden. 

Flockning
För att få bort små partiklar av lera och smuts i vattnet tillsätter man flockningsmedel i vattnet. Det gör att smutsen klumpar ihop sig.

Grundvatten 
Vatten som tränger djupt ned i marken och fyller hålrummen i jord och berg. En råvattenkälla som finns under jorden. Grundvattnet bildas när vattnet sakta rinner ner genom marken. När vattnet når en ogenomtränglig yta magasineras det där, och när det senare används i vattenproduktionen kan det vara några veckor eller flera tusen år gammalt beroende på akviferernas (grundvattenmagasinens) uppbyggnad

God vattenstatus
Innebär god ekologisk- och vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten. Vattenförvaltningens mål är att uppnå god vattenstatus 2015, eller senast 2027 genom samarbete inom vattendrag och sjösystem och över nationsgränserna.

Huvudledning — Ledning av grövre dimension som leder vatten till eller från ett större antal abonnenter/byggnader.

Huvudman — Den som äger en allmän VA-anläggning. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Luleå kommun är Stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsförvaltningen förvaltar den allmänna VA-anläggningen.

Hydrologiska kretsloppet
Ett annat ord för vattnets kretslopp, det vill säga vattnets ständiga rörelse mellan hav, atmosfären, landområde, grundvatten och levande organismer

Kylvatten - Vatten som används för kylning av till exempel ishallar.  

Ledningsnät
Rör som leder dricksvatten från vattenverken och avloppsvatten till reningsverken samt avleder dränerings- och dagvatten från husgrunder, gator och torg.

Nedstigningsbrunn (SNB, DNB)- Brunn på huvudledning. Används på dag- och spillvattenledningar. Dimension 1000 mm.

Recipient — Vattenområde som mottagare av renat avloppsvatten. - Det vattendrag eller sjö dit behandlat spillvatten eller dagvatten rinner.

Råvatten — Råvara till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.

Rötgas
Ett annat namn på biogas.

Rötning
Rötning är en naturlig process där organiska material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö, och biogas bildas.

Sandfilter
Under dricksvattenproduktionen silas vattnet genom flera lager av sand i en bassäng för att renas. Man härmar naturen där vattnet vid grundvattenbildning silas genom marken.

Sedimentering
En del i processen att rena avloppsvatten. I sedimenteringsbassängen sjunker smutsen till botten, där stora skrapor samlar ihop smutsen.

Servisledning — Den ledning som knyter samman fastigheten och det allmänna VA-distributionsnätet fram till anslutningspunkten. (Servisledningen ägs av fastighetsägaren, vanligtvis sträckan från fastighetens byggnad ut till förbindelsepunkten en halv meter utanför tomtgräns.)

Silning
En del i processen att rena dricksvatten. Sjövattnet silas i finmaskiga silar, så att fisk, vass och sjögräs inte följer med vattnet som ska renas.

Slam
En restprodukt från reningsprocessen vid ett reningsverk. Används till stor del för biogasproduktion och ett slam av god kvalitet kan också användas som gödsel på åkermark.

Skyfall
Häftiga regn som det allmänna rörsystemet för dagvatten inte kan hantera och som orsakar skador för samhället och dess invånare.

Spillvatten — Avloppsvatten från hushåll och industrier. Leds via avloppsledningar till reningsverk.Vatten från dusch, bad, tvätt, disk och toaletter.

Tillskottsvatten –Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten avleds i spillvattenförande avloppsledning. Tillskottsvatten kan således vara dagvatten, dränvatten, inläckande sjö- och havsvatten eller dricksvatten.

Vattentäkt — Härifrån hämtas vattnet i obehandlade form, som så kallat råvatten, innan det bereds ( renas) i ett vattenverk. En vattentäkt kan vara ett grundvattenmagasin/vatten i mark, en sjö eller ett vattendrag.

Va — Förkortning av vatten- och avlopp.

Vattentjänster — Dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.

Vattendirektivet
EU:s ramdirektiv för vatten som bestämmer vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

Vattenförvaltningen
De svenska reglerna för att införa och arbeta med EU:s ramdirektiv för vatten

Vattentäkt
Grundvatten eller ytvatten där vattenverken hämtar sitt råvatten.

Vattenverk
Anläggning där råvattnet renas och kontrolleras till ett säkert dricksvatten.

Verksamhetsområde — Det geografiska område inom vilket kommunen tillhandahåller allmänna vatten- och avloppstjänster. Området fastställs av kommunfullmäktige. 

Ultraviolett ljus
Används vid produktion av dricksvatten för att rena vattnet från eventuella smittoämnen.

Ytvatten — Det vatten som är synligt; i form av sjöar, vattendrag och hav. I Sverige finns det gott om ytvatten som kan användas för produktion av dricksvatten.

Återströmningsskydd — En installation i fastigheten som förhindrar att förorenat vatten från fastigheten förs vidare till den allmänna dricksvattenledningen.