Nyheter i axplock

Här hittar du ett axplock av information och nyheter gällande Vatten- och avlopp i Luleå.

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss via kundservice 0920-45 30 00

Hertsölandet föreslås få kommunalt vatten – men det dröjer

2018-08-20

Vatten och – avloppsfrågan har varit i fokus för de boende på Hertsölandet under flera år och vid stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde behandlades frågan.
– Vi har i en remiss föreslagit att Hertsölandet ska anslutas, men då enligt VA-planen där utbyggnaden påbörjas 2028 och färdigställs 2032, säger Petra Viklund, chef för Luleås VA-avdelning.

Under 2016 gjorde kommunens miljö- och byggnadsförvaltning en inventering av avloppsanläggningar på Hertsölandet. 95 procent av de undersökta fastigheterna visade sig ha bristfälliga avloppslösningar. Brister som de boende uppmanats att lösa. Hertsölandets byaförening har i samband med detta begärt en prövning via Länsstyrelsen om att pröva Luleå kommuns skyldighet att enligt lagen om allmänna vattentjänster tillhandahålla dricksvatten och spillvatten till del av Hertsölandet.

- Vi delar Länsstyrelsens bedömning att behov av allmänna vattentjänster finns i delar av Hertsölandet och enligt föreslagen VA-plan planeras utbyggnad av allmänna vattentjänster för delar av Hertsölandet ske mellan åren 2028–2032, säger Anja Johansson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Länsstyrelsen önskar dock en redogörelse för hur Luleå kommun ser på sitt ansvar för vattentjänster i området samt motiv till detta innan de tar ställning i frågan. Stadsbyggnadsnämnden svarar i egenskap av VA-huvudman för Luleå kommuns
allmänna vattentjänster.

VA-huvudmannens svar i korthet;

  • VA-huvudmannen delar tillsynsmyndighetens bedömning att behov av allmänna vattentjänster finns i delar av Hertsölandet.

  • Utbyggnadstakten för den allmänna anläggningen presenteras i förslagen VA-plan som förväntas antas hösten 2018 och sträcker sig 12 år framåt.

  • Enligt föreslagen VA-plan planeras utbyggnad av allmänna vattentjänster för delar av Hertsölandet ske mellan åren 2028–2032.

– Vi vet att det finns ett behov av kommunalt vatten i området men utbyggnaden av
VA-nätet måste göras i en viss ordning. Revelsudden och Bensbyn som ligger i områden med mycket känslig recipient, (Recipient kallas det vattendrag som avlopps- eller dagvatten leds till, utan eller efter eventuell rening), är till exempel prioriterade före Hertsölandet, säger Petra Viklund.

– Vi måste i första hand prioritera VA – projektet Östra Länken för att säkra vattenförsörjningen till hela stan. Det betyder enkelt att vi måste se till att vi har stabil och robust leverans av dricksvatten först och efter det gäller det att se över avloppet, säger Petra Viklund.

Luleå kommun investerar 100–150 miljoner kronor per år i VA-projektet Östra länken och i de planerade etapperna som sträcker sig 10–15 år framåt gäller främst utbyggnad av huvudstråket från Gäddviks vattenverk till avloppsreningsverket på Uddebo. Östra Länken som är "Vattnets motorväg genom Luleå" - bygger på att vi i etapper byter ut och/eller lägger nya vatten - och avloppsledningar längs sträckan.

Personligt stöd och service till fastighetsägare erbjuds

Fram till att Luleå kommun har anslutit kommunalt vatten till områden utanför tätorten kommer en VA-rådgivare att finnas till hands som ett stöd för fastighetsägare. – Vi hoppas kunna ge service och stötta människor till att hitta enskilda lösningar som blir bra för dem, säger Petra Viklund.

Några generella råd går inte att ge på rak arm då alla fastigheter har sina egna förutsättningar utifrån placering och fastighetsägarnas ekonomiska förmåga.


Återställ
Ny VA-plan 2030
Återställ
Medarbetarna i fokus
Återställ
Ny VA taxa från januari 2018
Återställ
Rapportera algblomning
Återställ
Byggbonus gynnar Luleås tillväxt
Återställ
Hållbarhetsindex
Återställ
PFAA i Luleå
Återställ
Avveckling av Luleås äldsta ledningar
Återställ
Vattenstämman 2017 i Karlstad
Återställ
Petra - ny VA chef