Olja

Kommunens avloppsanläggningar är dimensionerade för att ta hand om och rena spillvatten av hushållskaraktär. Det är viktigt att minska mängden olja som kommer in till reningsverket, eftersom olja försämrar reningsprocessen och kan skada den biologiska reningen.


Fastighetsägaren och verksamhetsutövare ansvarar för att det spillvatten som släpps ut från fastigheten till det allmänna spillvattennätet inte innehåller olja eller andra skadliga ämnen. En riktvärdeslistalänk till annan webbplats finns på Luleå kommuns hemsida. Riktvärdeslistan anger halter av föroreningar och metaller som du som verksamhetsutövare och fastighetsägare inte får överskrida i ditt spillvatten. Vissa riktvärden finns för att skydda ledningsnätet och andra för att skydda avloppsreningsprocessen och bidra till god slamkvalitet. Spillvatten från verksamheter som hanterar oljehaltiga ämnen ska ha en oljeavskiljare klass I, en koalescensavskiljare, installerad.

Om avloppsvatten riskerar att nå dagvattensystemet är det viktigt att olja inte kommer ut i recipienten. I dessa fall gäller andra riktvärden som beror på aktuell recipient.