Förbjudet med avlopp till dagvattenledning

Avloppsvatten är egentligen ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. Det avloppsvatten du använder när du duschar, diskar, tvättar och går på toaletten kallas spillvatten och får inte avledas till dagvattenledningar.

I Luleå kommun finns dagvattenledningar för att avleda regn, smältvatten och dräneringsvatten i de fall infiltration inte är möjligt.