Grönplan och dagvattenplan

Nya planer för Luleås vatten och grönområden

Luleå kommun arbetar med att ta fram nya planeringsunderlag, en grönplan och en dagvattenplan som ska bidra till att ta ett helhetsgrepp på hur vi kan utveckla staden på ett hållbart sätt.
-Det innebär att vi arbetar med ekosystemtjänster som beskriver nyttan vi människor får gratis av naturen, säger landskapsarkitekten Annicka Cettner.


Många människor vill bo i städer där parker, natur, stränder och vattendrag bidrar till en bättre livskvalitet. Planerna ska därför fungera som underlag för beslutsfattare och tjänstepersoner genom att ge mål och riktlinjer för ekosystemtjänster, biologisk mångfald, dagvattenhantering, förtätning, infrastruktur och skötsel. Målet är att vår fysiska miljö ska vara bra att leva i samtidigt som klimatförändringens effekter, kraftiga regn och torka med vattenbrist dämpas när vi planerar för bebyggelse och infrastruktur.

– Städer består till stor del av hårdgjorda ytor, hus, gator, parkeringsplatser och asfalterade ytor vilket innebär att regnvatten blir kvar på ytan och skapar översvämningar. Därför måste vi planera för fler grönområden som kan ta emot större vattenmassor. Annars riskerar vi att få fler och värre översvämningar i stadsmiljöerna i framtiden säger Anna-Maria Svedenbjörk, VA ingenjör på avdelningen för vatten – och avlopp på Luleå kommun.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster beskriver nyttan som vi människor får gratis av naturen och begreppet används för att belysa kopplingen mellan grönstruktur och frågor kring klimat, luft, vatten och livskvalitet. Vinsterna med stadens parker och natur är välkända. Det handlar bland annat om att grönstrukturen är en viktig buffert mot översvämningar vid kraftiga regn och dämpar klimatpåverkan vid värmeböljor. Den tar hand om och renar stadens dagvatten, dämpar buller och förbättrar stadsluften. Parker och natur har positiva effekter på människans hälsa och välbefinnande och fungerar som viktiga offentliga mötesplatser.

Ekosystemtjänster har en självklar plats i planeringen för ett hållbart Luleå. De ger stadens grönska ett värde och ökad förståelse för att exempelvis bevara och utveckla grönska, bygga gröna tak, utforma parker, möjliggöra stadsodling och skapa sammanhängande gröna stråk som kan ta hand om dagvatten samt fungera som livsmiljöer och spridningsvägar för växter och djur.

Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion Skillnaden mellan dagvatten och avrinnande regnvatten är att regnvatten endast avser vatten med ursprung i regn, dvs. en något snävare definition. Dagvatten är exempelvis även smältvatten och tillfälligt framträngande grundvatten. Skillnaden mot ytvatten och vattendrag ligger i själva tillfälligheten, det vill säga att marken inte är täckt av vatten permanent. Dagvatten i bebyggd miljö fångas normalt upp av särskilda dagvattenbrunnar i städer. Dagvattenfrågan får allt mer fokus i stadsbyggandet.

Planeringsunderlag

Grönplan och dagvattenplan tas fram genom samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen och Fritidsförvaltningen.

Planeringsunderlagen ska visa hur offentliga miljöer som parker, natur, idrottsarenor-och platser, och gatumiljöer kan utvecklas för en attraktiv, hälsosam och klimatanpassad stad. De ska användas som ett stöd i planeringsprocessen, vid investering och skötselfrågor.

Planerna utgår från Luleås översiktsplan och förväntas bli klara under december 2019.

Kontakt

Projektledare Luleås grön- och dagvattenplan:

Annicka Cettner, Landskapsarkitekt 0920 45 30 00

Anna-Maria Svedenbjörk, VA ingenjör 0920 45 30 00