Bygga en avloppsanläggning

Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena.

1. Om du ska ändra en gammal, eller anlägga en ny avloppsanordning, krävs det därför tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.

2. För nyanläggning eller väsentlig ändring av en avloppsanordning krävs det också att du gör en anmälan enligt plan- och bygglagenlänk till annan webbplats.

Köpa eller sälja hus?

Om du vill köpa eller sälja ett hus med ett eget avlopp eller om du är en mäklare så rekommenderas du att titta på Avloppsguidens sida om dettalänk till annan webbplats.

Skyddsnivå?

Börja med att kontrollera med miljö- och byggnadsförvaltningen om fastigheten ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå. Hög skyddsnivå kan innebära högre krav på rening.

Vattenskyddsområde?

Om avloppsanläggningen ligger inom skyddsområde för vattentäkt kan vissa begränsningar och specialregler finnas. I en del fall så är det inte ens tillåtet att ha ett avlopp där. Besök sidan "Vattenskyddsområden" och använd den interaktiva kartan för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.

Platsens förutsättningar

  • En avloppsanordning bör ligga minst 50 meter från vattentäkt, förutsatt att den ligger nedströms vattentäkten.
  • Anläggningen bör ligga minst 30 meter från å, vattendrag, sjö eller hav.
  • Anläggningen bör ligga minst 10 meter från bostadshus och 4 meter från tomtgräns.
  • Uppställningsplats för slamsugningsbil bör finnas inom 15 meter.
  • Finns det en energibrunn på fastigheten bör avloppsanläggningen placeras nedströms, helst minst 30 m från energibrunnen.

För att bedöma vilken typ av avloppsrening som lämpar sig på din tomt kan en provgrop grävas och jordprover tas ut för att bedöma jordarten och grundvattnets läge. Om man planerar att göra en infiltrationsanläggning ska jorden inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig. Jordlagret ska även vara tillräckligt tjockt så att avståndet från spridningslagrets botten ner till grundvattenyta eller fast berggrund överstiger en meter.

Skicka jordprovet till ett laboratorium för siktanalys. Läs mer om hur du går till väga i naturvårdsverkets faktablad om jordprovtagning.

Välj avloppslösning

Jordprovet är ett av underlagen för ditt val av avloppslösning. Torr toalettlösning är billigt, enkelt och ofta bästa miljövalet. Om man väljer WC är infiltration med slamavskiljare och infiltrationsbädd den vanligaste lösningen. I en infiltration sprids avloppsvattnet i den naturliga marken där det renas (se bild "tvärsektionen" på sidan om beslut).

Minireningsverk, kompaktfilterreningsverk eller fosforfälla kan vara alternativ om avloppsvattnet inte går att rena i marken. Dessa finns i flera olika varianter. Reningsgraden skiljer sig åt mellan olika fabrikat, titta därför efter produkter som genomgått någon form av oberoende utvärdering. Observera att det renade vattnet måste kunna ledas bort eller infiltreras i marken.

WC ansluten till sluten tank är en lösning som bara är aktuell i undantagsfall. Det kan
t ex vara i kustzonen eller i tätbebyggda områden. För att få installera en sluten tank ska du ordna med en godtagbar lösning för övrigt vatten från bad, disk och tvätt.

Infiltrationsanläggning

Infiltrationsanläggning


Efterbehandling

I de flesta områden behövs en efterbehandling av avloppsvattnet, t ex efter ett minireningsverk. Syftet med efterbehandling är framförallt att förbättra avskiljningen av smittämnen samt att minska risken att exponeras för behandlat avloppsvatten. Exempel på efterbehandling kan vara ett bevuxet dike, infiltration eller markbädd.

Gör en ansökan om tillstånd

Fyll i en blankett som du hittar via vår självservice eller så kan du kontakta oss så skickar vi den till dig. Förutom blanketten ska du skicka med en situationsplan och ofta ska även resultaten från markundersökning med jordprov bifogas. Om din anläggning ligger utanför din egen tomt ska du ha skriftligt tillstånd/servitut från markägaren.

Situationsplanen är en ritning där du markerar fastighetsgränserna, ritar in bostadshus och avloppsanordningens placering. Markera tydligt anordningens olika delar. Lägg in en norrpil och ange skala. Du markerar även var din och andras dricksvattenbrunnar finns eller planeras, om de är inom 200 meter från avloppsanordningen. Markera diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter.

Övrigt som ska framgå är provgropens läge, avledning av regn- och dräneringsvatten samt marklutning som du markerar med nivåkurvor eller pilar.

Situationsplan för avloppsanläggning

Vad händer med ansökan efter att jag skickat den till miljö- och byggnadsförvaltningen ?

När vi har fått din ansökan kommer vi att kontrollera om den är komplett. Om den inte är det så kommer vi att kontakta dig. När ansökan är komplett kommer vi att ta kontakt med de närboende och markägarna för att höra om de har några synpunkter på din planerade anläggning. De brukar få tre veckor på sig att lämna in eventuella synpunkter. 

Efter att vi fått synpunkterna så kontaktar vi dig för att bestämma en tid för när vi kan se på plats var och hur du har tänkt göra avloppet. Vid besöket hos dig så talas vi vid och vi berättar vår åsikt. Efter besöket så skriver vi ett beslut som skickas till dig.

Beslut

Du får inte börja göra din anläggning förrän du har fått ditt tillstånd. Handläggningen av tillstånd och anmälan är avgiftsbelagd enligt följande.

Kostnader för handläggning

Typ av avloppsanläggning

Handläggningstid timmar

Inrättande av vattentoalett med sluten tank

3

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

7

Inrättande av annan avloppsanordning

7

Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 vid samma tillfälle

8

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter

8

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter

10

Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett

4

Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2

 

 

Timavgiften för 2016 är 872 kr

 

 

Genomförande

Använd gärna en diplomerad entreprenör när du anlägger ditt avlopp. Kontrollera att rör, slamavskiljare och eventuell sluten tank är typgodkända, KP-märkta eller SIS-märkta.

Laboratorium för jordanalyser

Några som vi känner till som finns i fyrkanten.
MRM, Gammelstadsvägen 5, 0920-604 60
BDX Grus & Makadam Industrisådd, Kritgatan 1, 0911-783 00
Sweco, Västa Varvsgatan 11, 0920-35500
Väglaboratoriet i Norr AB, Hedenbrovägen 6 B, 0921-196 00

Diplomerade maskinentreprenörer

För att bli diplomerad krävs en utbildningsdag, en fältdag, samt dokumentation över utförd referensanläggning som kommunen godkänt. Utbildningen är ett samarbete mellan avloppsguiden, maskinentreprenörerna samt kommunerna.

Här är en lista på dem i Norrbotten som blivit diplomerade:
BDX AB, Piteå 0911-783 00
Bergs maskin Lillpite AB, Piteå 0911-28 23 55
Dick Boströms Grävmaskiner, Piteå 0911-20 02 00
Fastighet och Maskinentreprenad AB, Piteå 0911-23 03 30
Jord, Eld & Vatten i Norrfjärden, Piteå 0911-20 01 98
B Flemströms Gräv&Last i Luleå AB, Luleå 0920-26 13 12
Gagnérs Grävmaskiner, Luleå 070-311 75 55
Hansén Bil & Maskin AB, Boden 070-632 88 94
Fors Mek & Entreprenad AB, Pajala 076-775 04 44
JNT Kiruna AB, Kiruna 0980-157 70
Majtum Entreprenad AB, Jokkmokk 070-364 26 19
Maskinkonsult i Norr AB, Arjeplog 0961-100 60
Miljö & Industri Konsult i Kalix AB, Kalix 0923-168 19
Stefan Berggren Schakt AB, Arvidsjaur 070-575 32 83
Östlings Trafik AB, Luleå 070-3322364